Seasonality Charts คือ กราฟที่แสดงถึงการเคลื่อนไหวของราคาแบ่งตามฤดูกาล โดยจะมองการเคลื่อนไหวในย้อนหลังในรอบ 1 ปี ของแต่ละปีที่ผ่านมา เพื่อดูว่าช่วงเดือนไหน หรือ ฤดูไหน ราคาจะเคลื่อนไหวเป็นอย่างไร เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการดูกราฟ เพื่อสร้างมิติในการวิเคราะห์มากยิ่งขึ้น

โดยปกติ Seasonality Charts จะสามารถดูได้ 2 แบบ คือ

  1. Line chart
  2. Heat map

ซึ่ง 2 แบบนี้มาจากข้อมูลเดียวกัน แตกต่างกันตรงที่วิธีนำเสนอ

ตัวอย่าง Seasonality Charts ในรูปแบบ Line chart

Seasonality Charts ในรูปแบบ Line chart

ตัวอย่าง Seasonality Charts ในรูปแบบ Heat map

Seasonality Charts ในรูปแบบ Heat map

ตัวอย่างการวิเคราะห์ Seasonality Charts

จากตัวอย่างเป็น Seasonality Charts ของ SET Index เราสามารถวิเคราะห์กราฟดังกล่าวได้ดังนั้น

  • เดือนมกราคมเป็นเดือนที่มีผลตอบแทนแต่ละเดือนเป็นบวกเยอะที่สุด
  • ค่าเฉลี่ยผลตอบแทนเมษายนสูงที่สุด
  • เดือนพฤษภาคมเป็นเดือนที่มีผลตอบแทนแต่ละเดือนเป็นลบเยอะที่สุด
  • ค่าเฉลี่ยผลตอบแทนมิถุนายนต่ำที่สุด