About Us

Website นี้ก่อตั้งมาเพื่อรวบรวมบทความที่เขียนขึ้นใน Page ชื่อว่า Lucid Trader ที่เริ่มเขียนเมื่อกลางปี 2014 (July) จากความตั้งใจของผู้ก่อตั้ง ที่ต้องการถ่ายทอดเรื่องราว , ประสบการณ์ และความรู้ต่างๆเกี่ยวกับการลงทุน ไว้เพื่อเป็นบันทึกให้กับตัวเอง และที่สำคัญ อยากนำสิ่งเหล่านี้มาแชร์ให้กับเพื่อนๆนักลงทุนที่มีเป้าหมายเดียวกัน ไว้เป็นเพื่อนในการเดินทางบนถนนแห่งการลงทุนเส้นนี้