Feeder Fund

Feeder fund คืออะไร ข้อดี ข้อเสีย ในการลงทุน

Feeder fund เป็นกองทุนที่ลงทุนโดยซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนหลัก (master fund) "เพียงกองเดียว" เพื่อเข้าถึงการลงทุนในตลาดที่ซับซ้อน ซึ่งอาจจะไม่สะดวกในการลงทุนโดยตรงสำหรับนักลงทุนทั่วไป โดย feeder fund จะรวมเงินทุนจากนักลงทุนหลายรายเข้าด้วยกันแล้วจึงลงทุนในกองทุนหลัก เนื่องจาก feeder fund เป็นกองทุนรูปแบบหนึ่งที่ลงทุนในกองทุนหลัก จึงมีความเสี่ยงในการลงทุนซ้ำกับกองทุนหลัก และมีค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนและค่าธรรมเนียมซื้อขายหน่วยลงทุน เป็นต้น นอกจากนี้ การลงทุนใน feeder fund ยังมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุนหลักที่จะต้องพิจารณาด้วยก่อนตัดสินใจลงทุนด้วยเช่นกัน ข้อดีของ Feeder...
ไบนาลีออปชัน

ไบนาลีออปชัน (binary options) คืออะไร

ไบนาลีออปชัน (binary options) คือ สัญญาออปชันที่จ่ายผลตอบแทนในวันหมดอายุเป็นค่าคงที่ค่าหนึ่งหรือไม่จำยผลตอบแทนเลย ขึ้นอยู่กับสถานะที่วันหมดอายุของสัญญาออปชัน ถ้ามีสถานะที่ได้เปรียบ (in-the-money) ผู้ขายออปชันจะจ่ายผลตอบแทนแก่ผู้ซื้อ แต่ถ้ามีสถานะที่เสียเปรียบ (out-of-the-money) จะไม่มีการจ่ายผลตอบแทน สัญญาไบนาลีออปชันแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ Cash-or -Nothing คือ สัญญาออปชันที่จ่ายผลตอบแทนเป็นเงินจำนวนคงที่ หากสัญญาออปชันมี สถานะที่ได้เปรียบ (in-the-money) ที่วันหมดอายุ ...
Barrier Option

Barrier Option | Knock-In Knock-Out Option คืออะไร

Barrier Options คือ Barrier Options คือ สัญญาออปชันที่สถานะการเป็นออปชัน (หรือ การดำรงอยู่ของสิทธิตามสัญญา) จะเริ่มขึ้นหรือสิ้นสุดลงก่อนวันหมดอายุได้ ขึ้นอยู่กับว่าราดาของสินทรัพย์อ้างอิงได้เปลี่ยนแปลงผ่านระดับราคาระดับหนึ่ง ที่เรียกว่า Barrier Price ในช่วงอายุของสัญญาหรือไม่ ดังนั้นใน Barier Options นอกจากจะต้องมีการกำหนดประเภทของสินทรัพย์อ้างอิง วันหมดอายุของสัญญา และราคาใช้สิทธิแล้ว ยังต้องมีการกำหนด Barrier Price ด้วย สัญญา...
Venture Capital คืออะไร

Venture Capital คืออะไร มาทำความรู้จักกัน

Venture Capital หรือการร่วมลงทุน เป็นการนำเงินลงทุนเข้าไปร่วมถือหุ้นในบริษัทขนาดเล็กที่เริ่มก่อตั้งกิจการและยังไม่มีรายได้เชิงพาณิชย์ แต่กิจการมีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจและการขยายกิจการ โดยนักลงทุนที่เป็น Venture Capital ไม่ได้ต้องการถือหุ้นของบริษัทที่ลงทุนตลอดไป โดยส่วนใหญ่เมื่อลงทุนไปแล้วระยะหนึ่งประมาณ 3-5 ปี Venture Capital จะถอนตัวออกจากการลงทุน (exit) ความคาดหวังของ Venture Capital คือ ต้องการให้บริษัทที่เข้าไปลงทุนสามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ และ Venture Capital...
Leveraged Buyouts (LBOs) คืออะไร

Leveraged Buyouts (LBOs) คืออะไร

LBOs เป็นการเข้าซื้อหุ้นของกิจการหนึ่งโดยใช้เงินกู้ยืม (debt financing) เป็นแหล่งเงินทุนสำคัญ อันมีผลทำให้กิจการซึ่งเดิมเป็นบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เปลี่ยนสถานะเป็นบริษัทเอกชนที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์ วัตถปุระสงค์ของการทำ LBOs เพราะกลุ่มผู้ดำเนินการคาดว่าเมื่อซื้อกิจการมาเป็นของตนแล้วจะสามารถพลิกฟื้นกิจการ (business turnaround) จนในที่สุดสามารถนำบริษัทออกขายแก่สาธารณชน (IPO) และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้อีกครั้งหนึ่ง LBOs มักจะเริ่มจากฝ่ายจัดการของบริษัทร่วมกับกลุ่มนักลงทุนจากภายนอก ตัดสินใจที่จะเข้าซื้อหุ้น ของกิจการที่เป็นบริษัทมหาชนมาเป็นของตน ด้วยเหตุนี้ในบางครั้งจึงมีการเรียก LBOS อีกชื่อหนึ่งว่า MBOs (management buyouts) หรือ...
ยางพารา กับ น้ำมัน

ปัจจัยกำหนดราคาซื้อขายยางพาราในตลาดโลกและในประเทศไทย

ปัจจัยหลักที่มีผลกระทบต่อราคาซื้อขายยางพาราในตลาดโลกและในประเทศไทย ได้แต่ ปัจจัยเรื่องของอุปสงค์และอุปทานของยางพารา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ ปัจจัยในเรื่อง Supply ของยางพาราในตลาดโลก ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ supply ของยางพาราในตลาดโลกในช่วงเวลาใดๆ ได้แก่ พื้นที่เพาะปลูก สภาพภูมิอากาศ นโยบายของภาครัฐในการส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่เพาะปลูก ฤดูการผลิต รวมถึงปริมาณวัตถุดิบในสต็อกของประเทศผู้ผลิตและส่งออกยางพาราที่สำคัญ โดยในกรณีที่มี Supply มากกว่า Demand ราคาของยางพาราในตลาดโลกจะลดลง ปัจจุบันประเทศที่เป็นแหล่งผลิตและส่งออกยางพาราที่สำคัญของโลก คือ ประเทศไทยที่ประมาณ 4.8 ล้านตัน เป็นอันดับที่...

โปรแกรมดูกราฟหุ้นไทยฟรี

STAY CONNECTED

100,470SubscribersSubscribe

Articles & More

Most Popular