บ้านพักคนชรา ฟรี บ้านพักคนชรา ราคาถูก

บ้านพักคนชราอยู่ฟรี

ในประเทศไทย รัฐบาลมีการจัดตั้งบ้านพักคนชราที่อยู่ฟรีหลายแห่งเพื่อดูแลและสนับสนุนผู้สูงอายุที่ต้องการความช่วยเหลือ โดยเฉพาะกลุ่มที่ไม่มีญาติหรือที่พึ่ง ด้านล่างนี้คือรายละเอียดของ 5 บ้านพักคนชราฟรีของรัฐบาลที่สำคัญ

 • ศูนย์พัฒนาการจากสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์เชียงใหม่
 • สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารีหลวงพ่อ เปิ่นอุปถัมภ์
 • ศูนย์พัฒนาการจากสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุงที่จังหวัดชลบุรี
 • สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมะกรณ์โพธิ์กลาง
 • พัฒนาการจากสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้าน

ศูนย์พัฒนาการจากสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์เชียงใหม่

สถานที่ 1 : ศูนย์พัฒนาการจากสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์เชียงใหม่

ตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์นี้เน้นการให้บริการที่ครอบคลุมตั้งแต่การดูแลสุขภาพจิตและร่างกาย ไปจนถึงการจัดกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุเพื่อให้พวกเขามีชีวิตที่มีคุณภาพ ศูนย์ดังกล่าวเดิมมีชื่อว่า “สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์เชียงใหม่” และได้ก่อตั้งขึ้นในวันที่ 1 ตุลาคม 2498 ภายใต้การนำของจอมพล ป.พิบูลสงคราม ศูนย์นี้เป็นสถานสงเคราะห์คนชราแห่งที่สองของประเทศไทย หลังจากสถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค มีวัตถุประสงค์หลักในการดูแลผู้สูงอายุจาก 17 จังหวัดในภาคเหนือของไทยที่ไม่มีผู้อุปการะเลี้ยงดูและประสบปัญหาความเดือดร้อน

การพัฒนาและเปลี่ยนแปลง

ในวันที่ 30 ธันวาคม 2546 ศูนย์ได้ปรับบทบาทจากการเป็นเพียงสถานสงเคราะห์มาเป็นศูนย์ที่ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ และต่อมาในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2548 ได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์เชียงใหม่” โดยมีภารกิจหลักในการรับผิดชอบดูแลผู้สูงอายุใน 7 จังหวัดภาคเหนือตอนบน

บริการและสิ่งอำนวยความสะดวก

 • ศูนย์มีการจัดสรรบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกหลายอย่าง เช่น:
 • ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
 • ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนา
 • ศูนย์การเรียนรู้
 • ศูนย์การจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุแบบสถาบัน
 • ศูนย์การจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุในชุมชน
 • ศูนย์บริการให้คำแนะนำปรึกษาส่งต่อ

ช่องทางการติดต่อศูนย์

สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารีหลวงพ่อ เปิ่นอุปถัมภ์

สถานที่ 2 : สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารีหลวงพ่อ เปิ่นอุปถัมภ์

สถานที่นี้ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่หลวงพ่อเปิ่นเป็นผู้อุปถัมภ์ ให้บริการดูแลผู้สูงอายุอย่างเต็มที่ โดยมีการจัดการเรื่องอาหาร ที่พัก และการดูแลสุขภาพ สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี ซึ่งได้รับการอุปถัมภ์จากหลวงพ่อเปิ่น (พระอุดมประชานาถ) เป็นหนึ่งในสถานสงเคราะห์สำหรับผู้สูงอายุที่มีชื่อเสียงและความสำคัญในประเทศไทย

ประวัติความเป็นมา

สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารีได้รับการก่อตั้งตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับพระอุดมประชานาถ (หลวงพ่อเปิ่น) เจ้าอาวาสวัดบางพระ โดยมีพิธีวางศิลาฤกษ์ในวันที่ 26 ธันวาคม 2539 และเปิดทำการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2542

บริการและสิ่งอำนวยความสะดวก

 • ดูแลผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ หรือประสบปัญหาทุกข์ยากเดือดร้อน
 • ลดภาระของครอบครัวที่มีรายได้น้อยและไม่สามารถดูแลผู้สูงอายุได้
 • ตอบแทนคุณงามความดีของผู้สูงอายุที่เคยทำประโยชน์แก่ประเทศชาติ
 • ป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมที่เกิดจากการเร่ร่อนของผู้สูงอายุ
 • ให้ผู้สูงอายุมีความสบายใจในช่วงชราภาพ

ช่องทางการติดต่อศูนย์

ศูนย์พัฒนาการจากสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุงที่จังหวัดชลบุรี

สถานที่ 3 : ศูนย์พัฒนาการจากสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุงที่จังหวัดชลบุรี

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุงที่จังหวัดชลบุรีเป็นสถานที่ที่มีบริการดูแลผู้สูงอายุอย่างครบวงจรทั้งในด้านร่างกายและจิตใจ พร้อมทั้งมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการมีสังคมสัมพันธ์ที่ดี ทำหน้าที่เป็นศูนย์ต้นแบบเพื่อความมีคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างหลักประกันความมั่นคงในการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุ

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) ถูกก่อตั้งขึ้นภายใต้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558 ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2558 ด้วยภารกิจหลักในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ การจัดสวัสดิการ และการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิของผู้สูงอายุ กรมนี้ทำงานร่วมกับองค์กรต่างๆ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชมรมผู้สูงอายุ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาด้านผู้สูงอายุแบบบูรณาการ โดยการเสนอนโยบายและพัฒนางานวิชาการด้านมาตรการ กลไก องค์ความรู้ และนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยังมีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

บริการและสิ่งอำนวยความสะดวก

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุและศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุอยู่ภายใต้การดูแลของกรมกิจการผู้สูงอายุ ซึ่งทำหน้าที่เป็นศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร สนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีชีวิตที่ดีและมั่นคงทั้งในด้านสังคมและสุขภาพในยามชราภาพ

ช่องทางการติดต่อศูนย์

สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมะกรณ์โพธิ์กลาง

สถานที่ 4 : สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมะกรณ์โพธิ์กลาง

สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลางเป็นหนึ่งในสถาบันสำคัญที่ให้บริการดูแลผู้สูงอายุในประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2510 โดยเดิมมีชื่อว่า “สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์ (สวนหม่อน)” และอยู่ภายใต้การดูแลของกองสวัสดิการสงเคราะห์ กรมประชาสงเคราะห์ ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

วัตถุประสงค์ของสถานสงเคราะห์:

สถานสงเคราะห์มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้การอุปการะและดูแลผู้สูงอายุทั้งชายและหญิงที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ซึ่งประสบปัญหาความเดือดร้อน เช่น ไม่มีที่พักอาศัยหรือผู้อุปการะ

บริการของสถานสงเคราะห์แบ่งออกเป็น 2 ประเภท

 • บริการภายในสถานสงเคราะห์: สำหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีที่พักอาศัยหรือผู้อุปการะ ไม่สามารถอยู่กับครอบครัวได้หรือไม่มีความสุขกับการอยู่ในครอบครัว บริการนี้เป็นการดูแลโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อสนับสนุนจากภาครัฐ
 • บริการภายนอกสถานสงเคราะห์: น่าจะหมายถึงการให้คำปรึกษาหรือการสนับสนุนผู้สูงอายุที่ยังอาศัยอยู่ในชุมชน

ช่องทางการติดต่อศูนย์

 • 044-242 521, 044-274 898
 • โทรสาร 044-244 300
 • ติดต่อ : เลขที่ 583 ถนนโพธิ์กลาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
 • อีเมล์ : [email protected]
 • เว็บไซต์ : http://www.banphoklang.com

ศูนย์พัฒนาการจากสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านภูเก็ต

สถานที่ 5 : ศูนย์พัฒนาการจากสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านภูเก็ต

ตั้งอยู่ที่อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ที่นี่เป็นที่พักที่มีสภาพแวดล้อมที่สงบ เหมาะสำหรับผู้สูงอายุที่ต้องการความเงียบและการดูแลที่ใส่ใจ

สถานสงเคราะห์คนชราบ้านภูเก็ตเป็นหน่วยงานที่ได้รับการก่อตั้งโดยกรมประชาสงเคราะห์ซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สถานสงเคราะห์นี้จัดตั้งขึ้นเพื่อให้การอุปการะเลี้ยงดูผู้สูงอายุที่ประสบความเดือดร้อน โดยมีการดำเนินการร่วมกับจังหวัดภูเก็ตในการสร้างและจัดการสถานที่นี้ให้เหมาะสมกับการดูแลผู้สูงอายุที่ต้องการความช่วยเหลือ โดยไม่มีที่พักอาศัยหรือผู้อุปการะเลี้ยงดู นับเป็นการแสดงถึงความใส่ใจและการดูแลผู้สูงอายุที่สำคัญของทั้งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการและจังหวัดภูเก็ตในการสนับสนุนและประกันคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้สูงอายุในสังคมไทย

ช่องทางการติดต่อ

 • ศูนย์พัฒนาการจากสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านภูเก็ต
 • ที่อยู่ : 132 หมู่ 2 ต.ป่าคลอง อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
 • โทรศัพท์ : 076-529-699-700 (076-529546)
 • E Mail: [email protected]
 • phuket.dop.go.th

บ้านพักคนชรา ราคาถูก

บ้านพักคนชรา ราคาถูก

บ้านบางแค

 • เป็นสถานสงเคราะห์ผู้สูงอายุแห่งแรกของประเทศไทยที่ตั้งอยู่ที่ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2496 มีค่าใช้จ่ายห้องพักเดี่ยว 1,500 บาทต่อเดือนและห้องพักคู่ 2,000 บาทต่อเดือน ไม่รวมค่าน้ำค่าไฟและค่าบำรุงแรกเข้า 300,000 บาท มีกิจกรรมสันทนาการมากมายเช่นบิงโก วาดรูป ร้องเพลง และสวดมนต์

บ้านเย็นจิต

 • ตั้งอยู่ที่ต.หนองขาว อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี เป็นสถานดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะพักฟื้น ราคาเริ่มต้น 10,000 บาทต่อเดือน มีกิจกรรมประจำวันตามความสามารถของแต่ละบุคคล ดูแลตลอด 24 ชั่วโมงโดยพยาบาลและทีมงานผู้เชี่ยวชาญ

คุณตา คุณยาย เนอร์สซิ่งโฮม

 • เป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยพักฟื้นที่ให้บริการเหมือนอยู่กับครอบครัวในบรรยากาศรื่นรมย์ ราคาเริ่มต้น 16,000 ถึง 26,000 บาทต่อเดือน มีกิจกรรมสันทนาการและอุปกรณ์ฉุกเฉินครบครัน

แสนสิริ โฮม แคร์

 • เป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพหลากหลายระบบ ราคาเริ่มต้น 16,000 ถึง 20,000 บาทต่อเดือน มีการทำกายภาพบำบัดและบุคลากรทางสุขภาพมืออาชีพ

เอลเดอร์ลี่คลับ เนอร์สซิ่งโฮม

 • เป็นสถานดูแลหรูในฝั่งธนบรรยากาศดีและร่มรื่น ราคาเริ่มต้น 16,000 ถึง 25,000 บาทต่อเดือน มีบริการดูแลตลอด 24 ชั่วโมงและสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

แต่ละสถานที่นี้มีค่าใช้จ่ายและบริการที่แตกต่างกันออกไปเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่แตกต่างกัน พร้อมทั้งกิจกรรมสันทนาการและทีมงานมืออาชีพในการดูแล