ไบนาลีออปชัน

ไบนาลีออปชัน (binary options) คือ สัญญาออปชันที่จ่ายผลตอบแทนในวันหมดอายุเป็นค่าคงที่ค่าหนึ่งหรือไม่จำยผลตอบแทนเลย ขึ้นอยู่กับสถานะที่วันหมดอายุของสัญญาออปชัน ถ้ามีสถานะที่ได้เปรียบ (in-the-money) ผู้ขายออปชันจะจ่ายผลตอบแทนแก่ผู้ซื้อ แต่ถ้ามีสถานะที่เสียเปรียบ (out-of-the-money) จะไม่มีการจ่ายผลตอบแทน สัญญาไบนาลีออปชันแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

  1. Cash-or -Nothing คือ สัญญาออปชันที่จ่ายผลตอบแทนเป็นเงินจำนวนคงที่ หากสัญญาออปชันมี

สถานะที่ได้เปรียบ (in-the-money) ที่วันหมดอายุ

  • Cash-or-Nothing Call คือ สัญญาออปชันที่จ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือเป็นเงินสดจำนวนคงที่ ถ้าราคาสินทรัพย์อ้างอิงที่วันหมออายุมีค่าสูงกว่าราคาใช้สิทธิ (St > X) และไม่จ่ายผลตอบแทนเลย ถ้าราคาสินทรัพย์อ้างอิงที่วันหมออายุมีค่าต่ำกว่าหรือเท่ากับราคาใช้สิทธิ (St X)
  • Cash-or-Nothing Put คือ สัญญาออปชันที่จ่ยผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือเป็นเงินสดจำนวนคงที่ ถ้าราคาสินทรัพย์อ้างอิงที่วันหมออายุมีค่าต่ำกว่าราคาใช้สิทธิ (St < X) และไม่จ่ายผลตอบแทนเลย ถ้าราคาสินทรัพย์อ้างอิงที่วันหมออายุมีค่าสูงกว่าหรือเท่ากับราคาใช้สิทธิ (St X)
  1. Asset-or-Nothing คือ สัญญาออปชันที่จ่ายผลตอบแทนตามมูลค่ของสินทรัพย์อ้างอิง หากสัญญา

ออปชันมีสถาะที่ได้เปรียบ (in-the-money) ที่วันหมดอายุ

  • Asset-or-Nothing Call คือ สัญญาออปชันที่จ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือเป็นเงินสดเท่ากับราคา

สินทรัพย์อ้างอิงในอนาคต (St) ถ้าราคาสินทรัพย์อ้างอิงที่วันหมออายุมีค่าสูงกว่าราคาใช้สิทธิ (St > X)

และไม่จ่ายผลตอบแทนเลย ถ้าราคาสินทรัพย์อ้างอิงที่วันหมออายุมีค่าต่ำกว่าหรือเท่ากับราคาใช้สิทธิ(St X)

  • Asset-or-Nothing Put คือ สัญญาออปชันที่จ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือเป็นเงินสดเท่ากับราคาของสินทรัพย์อ้างอิงในอนาดต (St) ถ้าราคาสินทรัพย์อ้างอิงที่วันหมออายุมีค่าต่ำกว่าราคาใช้สิทธิ (S <X) และไม่จ่ายผลตอบแทนเลย ถ้าราคาสินทรัพย์อ้างอิงที่วันหมออายุมีค่าสูงกว่าหรือเท่ากับราคาใช้สิทธิ (ST X)

สัญญาออปชันประเภทนี้ยังรู้จักกันในซื่อ All-or-Nothing Options หรือ Digital Options (มักใช้ในตลาด

ออปชันบนเงินตราต่างประทศและออปชันบนอัตราดอกเบี้ย) หรือ Fixed Return Options (ใน American Stock Exchange) การซื้อขายสัญญาออปชันประเภทนี้ตั้งอยู่บนการพยากรณ์ของผู้ซื้อและผู้ขายว่าราคาสินทรัพย์อ้างอิงในอนาคตจะสูงกว่าหรือต่ำกว่าค่าคงที่ค่าหนึ่งหรือไม่ โดยขนาดของการเปลี่ยนแปลงราคาสินทรัพย์อ้างอิงจะไม่มีผลต่อการจ่ายผลตอบแทนของสัญญา เฉพาะทิศทางการเปลี่ยนแปลงของราคาเทียบกับค่าคงที่ค่าหนึ่งเท่านั้นที่จะกระทบต่อการจ่ายผลตอบแทน

ตัวอย่าง

ดัชนีราคา SET50 Index มีค่า 980 จุดในปัจจุบัน นักลงทุนวิเคราะห์ว่าตัวเลขทางเศรษฐกิจ

ที่จะประกาศในเร็วๆ นี้จะเป็นตัวเลขเชิงบวก จึงคาดว่าราคาหลักทรัพย์โดยรวมในตลาดจะปรับตัวสูงขึ้น นักลงทุนจึงซื้อไบนาลีคอลออปชัน (Cash-or-nothing call options) บน SET50 Index มีราคาใช้สิทธิ (X) 990 จุด มีผลตอบแทน 1,000 บาท ถ้า SET50 Index ที่วันหมดอายุของออปชัน (St) มีดำสูงกว่าราคาใช้สิทธิ และมีค่าออปชันพรีเมียม 400 บาท/สัญญา

ในวันหมดอายุของออปชัน หาก SET50 Index ขึ้นไปสูงกว่า 990 จุด ไม่ว่าจะสูงกว่ามากเท่าไร ผู้ซื้อไบนาลีคอลออปชันจะได้รับผลตอบแทน 1,000 บาท คิดเป็นกำไรขาดทุนสุทธิ 1,000-400 = 600 บาท/สัญญาในขณะที่ผู้ขายไบนาลีคอลออปชันจะมีกำไร (ขาดทุน) สุทธิ 400-1,000 = -600 บาท แต่หาก SET50 Indexมีค่าต่ำกว่าหรือเท่ากับ 990 จุด ไม่ว่าจะต่ำกว่ามากเท่าไร ผู้ซื้อไบนาลีคอลออปชันจะไม่ได้รับผลตอบแทนจึงขาดทุนสุทธิ 400 บาท/สัญญา จากด่าพรีเมียม

ตัวอย่าง

ดัชนีราคา SET50 Index มีค่ 1,000 จุดในปัจจุบัน นักลงทุนคาดว่าราคาหลักทรัพย์โดยรวมในตลาดจะปรับตัวลตลง นักลงทุนจึงซื้อไบนาลีพุทออปชัน (cash-or-nothing put options) บ SET50 Index

ราคาใช้สิทธิ (X) 980 จุด มีผลตอบแทน 800 บาท ถ้า SET50 Index ที่วันหมดอายุของออปชันมีค่าสูงกว่าราคาใช้สิทธิ และมีค่าออปชันพรีเมียม 200 บาท/สัญญา

ในวันหมดอายุออปชัน หาก SET50 Index ต่ำกว่าหรือเท่ากับ 980 จุด ไม่ว่าจะต่ำกว่าไปมากเท่าไร ผู้ซื้อไบนาลีพุทออปชันจะได้รับผลตอบแทน 800 บาท คิดเป็นกำไรขาดทุนสุทธิ 800-200 = 600 บาท/สัญญา ในขณะที่ผู้ขายไบนาลีคอลออปชั่นจะมีกำไร (ขาดทุน) สุทธิ 200-800 = -600 บาท แต่หาก SET50 Index มีค่าสูงกว่า 980 จุด ไม่ว่าจะสูงกว่าเท่าไร ผู้ซื้อไบนาลีพุทออปชันจะไม่ได้รับผลตอบแทน จึงมีกำไร (ขาดทุน) สุทธิ 0-200 = -200 บาท/สัญญา ในขณะที่ผู้ขายจะมีกำไร (ขาดทุน) สุทธิ 200 บาท/สัญญา

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

  • การวิเคราะห์การลงทุนในตราสารอนุพันธ์ขั้นสูง CISA