Barrier Option

Barrier Options คือ

Barrier Options คือ สัญญาออปชันที่สถานะการเป็นออปชัน (หรือ การดำรงอยู่ของสิทธิตามสัญญา)

จะเริ่มขึ้นหรือสิ้นสุดลงก่อนวันหมดอายุได้ ขึ้นอยู่กับว่าราดาของสินทรัพย์อ้างอิงได้เปลี่ยนแปลงผ่านระดับราคาระดับหนึ่ง ที่เรียกว่า Barrier Price ในช่วงอายุของสัญญาหรือไม่ ดังนั้นใน Barier Options นอกจากจะต้องมีการกำหนดประเภทของสินทรัพย์อ้างอิง วันหมดอายุของสัญญา และราคาใช้สิทธิแล้ว ยังต้องมีการกำหนด Barrier Price ด้วย สัญญา Barrier Options แบ่งออกเป็น 2 ประเภทกว้างๆ คือ

  1. Knock-Out Options คือ สัญญาออปชันที่สถานะการเป็นออปชันเริ่มต้นเมื่อทำสัญญา แต่สถานะการเป็นออปชันจะสิ้นสุดลงก่อนสัญญาหมดอายุได้ หากในช่วงอายุของสัญญา ราคาตลาดของสินทรัพย์อ้างอิงปรับตัวไปแตะระดับราคาที่กำหนดไว้ สัญญาออปชันประเภทนี้สามารถแบ่งย่อยออกได้เป็น 2 ชนิด คือ
    1. Down-and-out Options คือ สัญญาออปชันที่สถานะการเป็นออปชันเริ่มต้นเมื่อทำสัญญา แต่สถานะการเป็นออปชันจะสิ้นสุดลงก่อนวันหมดอายุของสัญญา เมื่อราคาของสินทรัพย์อ้างอิงได้ปรับตัวลดลงไปแตะระดับ Barier Price ที่กำหนดไว้ ซึ่ง Barrier Price จะถูกกำหนดไว้ให้ต่ำกว่าราคาปัจจุบันของสินทรัพย์อ้างอิง Down-and-Out Options มีได้ทั้ง Down-and-Out Call และ Down-and-Out put
    2. Up-and-Out Options คือ สัญญาอปชันที่สถานะการเนออปชันเริ่มต้นเมื่อทำสัญญา แต่สถานะการเป็นออปชันจะสิ้นสุดลงก่อนวันหมดอายุของสัญญา เมื่อราคาของสินทรัพย์อ้างอิงได้ปรับตัวสูงขึ้นไปแตะระดับ Barrier Price ที่กำหนดไว้ ซึ่ง Barrier Price จะถูก กำหนดให้สูงกว่าราคาปัจจุบันของสินทรัพย์อ้างอิง Up-and-Out Options มีได้ทั้ง Up-and-Out Call และ Up-and-Out Put
  2. Knock-In Options คือ สัญญาออปชันที่สถานะการเป็นออปชันจะยังไม่เริ่มต้นตอนทำสัญญาแต่สถานะการเป็นออปชันจะเริ่มขึ้นเมื่อราคาตลาดของสินทรัพย์อ้างอิงปรับตัวไปแตะระดับราคาที่กำหนดไว้ก่อนถึงวันหมดอายุของสัญญาออปชัน ดังนั้นหากในช่วงอายุของสัญญา ราคาของสินทรัพย์อ้างอิงไม่แตะระดับ Barrier Price เลย สัญญาออปชันนั้นก็จะหมดอายุไปโดยที่ผู้ซื้อไม่ได้รับสิทธิตามออปชัน สัญญาออปชันประเภทนี้สามารถแบ่งย่อยออกได้เป็น 2 ชนิด คือ
    1. Down-and-In Options คือ สัญญาออปชันที่การมีอยู่ของสิทธิจะยังไม่เริ่มต้นตอนทำสัญญา แต่ผู้ซื้อจะได้รับสิทธิตามสัญญาเมื่อราคาของสินทรัพย์อ้างอิงได้ปรับตัวลดลงไปแตะระดับ Barrier Priceที่กำหนดไว้ ก่อนวันหมดอายุที่สัญญาออปชันซึ่ง Barrier Price จะถูกกำหนดไว้ให้ต่ำกว่าราคาปัจจุบันของสินทรัพย์อ้างอิง Down-and -In Options มีได้ทั้ง Down-and-In Call และ Down-and-In Put
    2. Up-and-In Options คือ สัญญาออปชันที่การมีอยู่ของสิทธิจะยังไม่เริ่มต้นตอนทำสัญญา แต่ผู้ซื้อจะได้รับสิทธิตามสัญญาเมื่อราคาของสินทรัพย์อ้างอิงได้ปรับตัวสูงขึ้นไปแตะระดับ Barrier Priceที่กำหนดไว้ ก่อนวันหมดอายุของสัญญาออปชันซึ่ง Barrier Price จะถูกกำหนดให้สูงกว่าราคาปัจจุบันของสินทรัพย์อ้างอิง Up-and-In Options มีได้ทั้ง Up-and-In Call และ Up-and-In Put

ขัอดีประการหนึ่งของ Barier Options คือ มีค่าพรีเมียมที่ต่ำกว่าออปชันแบบพื้นฐาน เนื่องจากผู้ซื้อ Barrier options มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับออปชันแบบพื้นฐาน คือ ความเสี่ยงว่าสถานะความเป็นออปชันอาจถูกยกเลิกก่อนวันครบกำหนดอายุของออปชัน สำหรับ Knock–ut Options และสถานะความเป็นออปชันอาจไม่เกิดขึ้นในช่วงอายุของออปชัน สำหรับ Knock-In Options

ตัวอย่าง

นักลงทุนรายหนึ่งวางแผนจะซื้อหุ้นในอนาดต จึงต้องการประกันความเสี่ยงจากราคาหุ้นที่อาจสูงขึ้นในอนาคต ทางเลือกหนึ่ง คือ ซื้อดอลออปชันบนหุ้นตัวนั้น สมมติสัญญาออปชันมีอายุ 3 เดือน และราคาใช้สิทธิ 32 บาท/หุ้น อย่างไรก็ตามนักลงทุนอาจต้องการประหยัดค่พรีเมียม โดยมองว่าหากราคาหุ้นในอนาคตมีค่าลคลงไปต่ำกว่าระดับราคาหนึ่ง ราคาหุ้นก็คงจะไม่ขึ้นมาอีกในช่วงที่ตนจะซื้อ ดังนั้นอีกทางเลือกหนึ่ง คือ ซื้อ Down-and-out คอลออปชันของหุ้นนั้น สมมติกำหนดอายุออปชัน 3 เดือน ราดาใช้สิทธิ 32 บาท/หุ้น และ Knock-Out Barrier ที่ 28 บาท/หุ้น

ในช่วง 3 เดือนข้างหน้า หากราคาหุ้นอ้างอิงไม่เคลื่อนไหวมาแตะระดับ 28 บาท/หุ้น Down-and-Out คอลออปชันที่ซื้อไว้จะมีลักษณะเหมือนดอลออปชันพื้นฐานทุกประการ แต่หากในช่วง 3 เดือนข้างหน้าราคาหุ้นอ้างอิงปรับตัวลงมาแตะระดับ 28 บาท/หุ้น หรือต่ำกว่า จะถือว่าคอลออปชันนี้ถูกยกเลิกทันที สำหรับนักลงทุนอาจมองว่าราดาตลาดที่ลงมาถึงระดับ 28 บาท เป็นการยืนยันว่าราคาหุ้นจะไม่สูงขึ้นไปอีกในระยะเวลาอันใกล้คาดว่าจะซื้อหุ้นได้ที่ราคาต่ำ อย่างไรก็ตามจะมีความเสี่ยงว่าราคาหุ้นอาจตีกลับไปสูงขึ้น เพราะหลังราคาแตะ 28 บาท นักลงทุนจะไม่มีคอลออปชันมาคุ้มครองความเสี่ยงแล้ว แต่ทั้งนี้นักลงทุนอาจมองว่าถ้าราคามาแตะ 28 บาท นักลงทุนก็จะซื้อหุ้นนั้นเลยโดยไม่รอไปจนถึงวันหมดอายุของสัญญาออปชันอยู่แล้ว

ตัวอย่าง

นักลงทุนซื้อ Up-and -In คอลออปชันบนหุ้นอ้างอิงตัวหนึ่ง สัญญาออปชันมีอายุ 6 เดือน ราคาใช้สิทธิ 60 บาท/หุ้น และ Knock-In Barrier ที่ 65 บาท/ หุ้น ในปัจจุบันหุ้นอ้างอิงมีราคาสปอต 55 บาท/หุ้น 

ในช่วง 6 เดือนข้างหน้า หากราคาหุ้นอ้างอิงไม่ปรับตัวขึ้นมาแตะระดับ 65 บาท/หุ้น หรือสูงกว่าเลย ผู้ลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิตามคอลออปชัน แต่หากราคาหุ้นอ้างอิงปรับตัวขึ้นมาแตะระดับ 65 บาท/หุ้น หรือ

Up-and-In คอลออปชันที่ซื้อไว้จะมีลักษณะเหมือนอลออปชันพื้นฐานทุกประการ (แม้ว่าหลังจากนั้น ราคาอาจจะกลับมาต่ำกว่า 65 บาท/หุ้น อีกก็ตาม)

นักลงทุนที่ซื้อ Up-and-In คอลออปชัน อาจมีมุมมองว่าราคาหุ้นจะสูงขึ้นในอนาคต จึงต้องการซื้อคอลออปชัน และในขณะเดียวกันก็มั่นใจว่ามีโอกาสสูงที่ราคาหุ้นในอนาดตจะสูงขึ้นเกินกว่า 65 บาท/หุ้น และต้องการลดค่าพรีเมียมที่จ่ายในการซื้อคอลออปชัน จึงเลือกซื้อ Up-and -In คอลออปชัน แทนการซื้อคอล ออปชันแบบพื้นฐาน ทั้งนี้ ในการซื้อ Up-and-In คอลออปชัน นักลงทุนจะมีความเสี่ยงว่าราคาหุ้นอาจไม่สูงขึ้นถึง 65 บาท/หุ้น และเสียโอกาสในการใช้สิทธิแม้ราคาหุ้นจะสูงกว่าราคาใช้สิทธิของคอลออปชัน