Morning Star

แท่งเทียนรูปแบบ Morning Star

หนึ่งในรูปแบบการกลับตัวของรูปแบบแท่งเทียน (Candlestick pattern) ประกอบด้วย 3 แท่งเทียน เป็นสัญญาณการกลับตัว จากขาลง สู่ขาขึ้น ใช้หาจังหวะในการ “เข้าซื้อ” ของราคา

องค์ประกอบของรูปแบบ Morning Star

ประกอบด้วยแท่งเทียน 3 แท่ง เรียงต่อกัน

  • แท่งแรก : เป็นแท่งเทียนสีแดงขนาดกลางถึงใหญ่
  • แท่งสอง : เป็นแท่งเทียนขนาดเล็กๆ สีอะไรก็ได้ ที่อยู่ต่ำกว่าแท่งแรกเล็กน้อย
  • แท่งสาม : เป็นแท่งเทียนสีเขียวขนาดกลางถึงใหญ่ ที่อยู่สูงกว่าแท่งเทียนแท่งที่สอง และปิดเหนือกว่าระดับครึ่งของแท่งเทียนแท่งแรก

องค์ประกอบของรูปแบบ Morning Star

การตีความหมาย

  • แท่งแรก แสดงถึงแรงขายที่เข้ามาอย่างหนาแน่น ราคาอยู่ในช่วงการปรับตัวลง
  • ส่วนแท่งที่สอง สะท้อนให้เห็นว่า แรงขายเริ่มเบาบางลง ราคาปรับตัวลงเพียงเล็กน้อย
  • แท่งที่สาม แรงซื้อกลับเข้ามา ยืนยันรอบในการกลับตัวสู่ขาขึ้นใหม่ของราคา

การเทรดรูปแบบ Morning Star

การเทรดรูปแบบ Morning Star

  • จังหวะในการเข้าซื้อ : ให้รอแท่งเทียนลำดับที่ 3 ขึ้นสูงกว่า High ของแท่งเทียนที่ 2
  • Stop loss : Low ต่ำสุดของแท่งเทียนที่ 2

ตัวอย่างจริง

รูปแบบแท่งเทียนอื่นๆ