กราฟแท่งเทียนคืออะไร

กราฟแท่งเทียน (Candlestick chart) คือ รูปแบบกราฟที่แสดงข้อมูลของราคาเป็นลักษณะคล้ายแท่งเทียน ซึ่งบ่งชี้ถึงแรงซื้อและแรงขาย สามารถนำมาวิเคราะห์เพื่อคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาได้

กราฟ แท่ง เทียน

องค์ประกอบของกราฟแท่งเทียน

ใน 1 แท่งเทียน จะประกอบด้วย 4 ข้อมูล คือ

  1. ราคาเปิด
  2. ราคาปิด
  3. ราคาสูงสุด
  4. ราคาต่ำสุด

โดยในช่วงระหว่าง ราคาเปิด กับ ราคาปิด จะเรียกว่า “ตัวเทียน” ส่วนเส้นยาวๆ สีดำที่ยื่นออกจากแท่งเทียนจะเรียกว่า “ไส้เทียน” ซึ่งคือ ราคาต่ำสุด กับ ราคาสูงสุด ที่เกิดขึ้นใน 1 แท่งเทียน

สีของแท่งเทียน

  • สีเขียว : แท่งเทียนที่ราคาปิด > ราคาเปิด พูดง่ายๆ คือ ราคาปรับตัวขึ้น
  • สีแดง : แท่งเทียนที่ราคาเปิด < ราคาปิด … ราคาปรับตัวลง

การนำไปเทรด

ในการวิเคราะห์ทางเทคนิค (Technical Analysis) เราสามารถใช้การวิเคราะห์กราฟแท่งเทียน เพื่อนำไปเทรดสร้างกำไรได้ด้วยเช่นเดียวกัน โดยจะต้องศึกษารูปแบบแกว่งตัวของกราฟแท่งเทียน (Candlestick Pattern) เพื่อดูว่า ราคาจะมีแนวโน้มไปในทิศทางไหนต่อ

รูปแบบกราฟแท่งเทียน (Candlestick Pattern) 

รูปแบบกราฟแท่งเทียนต่างๆ สามารถคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาในอนาคตได้ อาทิ Hammer, Morning star, Bullish engulfing, Bearish harami เป็นต้น ซึ่งแต่ละรูปแบบก็จะบ่งชี้ถึงสัญญาณที่ต่างกันออกไป บางรูปแบบบ่งชี้ถึงแนวโน้มเชิงบวก บางรูปแบบก็บ่งชี้ถึงแนวโน้มเชิงลบ เทรดเดอร์ต้องเรียนรู้รูปแบบต่างๆ เพื่อนำไปใช้งานในการเทรด

รูปแบบกราฟแท่งเทียน