หุ้นติด Cash Balance คืออะไร

หุ้นติด Cash Balance คือ หุ้นที่ถูกตลาดหลักทรัพย์ประกาศให้นักลงทุนซื้อหลักทรัพย์ด้วยบัญชี cash balance เท่านั้น โดยลูกค้าต้องวางเงินสดไว้ล่วงหน้ากับโบรกเกอร์เต็มจำนวนก่อนซื้อหลักทรัพย์ 

เนื่องจากหุ้นที่ติด Cash Balance มีสาเหตุจากการซื้อขายที่ผิดปกติไปจากสภาพปกติของตลาด เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับนักลงทุน ทางตลาดหลักทรัพย์จึงมีมาตรการนี้เพื่อกำกับขึ้นมา

เงื่อนไขของหุ้นที่ติด Cash Balance

เมื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่งผิดไปจากสภาพปกติโดยไม่มีปัจจัยพื้นฐานรองรับ และมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างดังต่อไปนี้

(ก) มีการเปลี่ยนแปลงของราคาหรือปริมาณการซื้อขายในหลักทรัพย์นั้นอย่างมาก หรือมีการซื้อขายอย่างกระจุกตัวในหลักทรัพย์นั้นเป็นจำนวนมาก จนมีแนวโน้มที่อาจส่งผลกระทบเสียหายต่อสภาพการซื้อขาย และมีลักษณะตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด

(ข) มีอัตราการซื้อขายหมุนเวียนสูงจนอาจส่งผลกระทบเสียหายต่อสภาพการซื้อขาย และมีลักษณะตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดโดยมีปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณา เช่น อัตราหมุนเวียนการซื้อขาย (Turnover ratio) มูลค่าการซื้อขาย และราคาซื้อขายที่ไม่สอดคล้องกับปัจจัยพื้นฐาน เช่น P/E Ratio เป็นต้น

ทั้งนี้ (1) เมื่อหุ้นสามัญใดเข้ามาตรการกำกับการซื้อขาย หลักทรัพย์อื่นของบริษัทจดทะเบียนและหลักทรัพย์ที่มีการอ้างอิงหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนจะเข้ามาตรการกำกับการซื้อขายด้วย ยกเว้น DW

(2) ไม่พิจารณาหลักทรัพย์เข้าใหม่ (หุ้น IPO) สำหรับการซื้อขายในช่วง 5 วันทำการแรก (นับวันซื้อขายวันแรกเป็นวันที่ 1) 

*** ทั้งนี้ตลาดหลักทรัพย์ไม่ได้บอกเงื่อนไขการติด Cash Balance แบบเฉพาะเจาะจง เป็นเพียงเงื่อนไขคร่าวๆ เท่านั้น ซึ่งเราไม่มีทางรู้แน่ชัดว่าหุ้นใดจะติด Cash Balance ต้องรอทางตลาดหลักทรัพย์เป็นคนประกาศ ***

ระดับของหุ้นติด Cash Balance (Trading Alert Level)

สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ระดับ คือ

  1. มาตรการระดับที่ 1 : ให้ซื้อหลักทรัพย์ด้วยบัญชี Cash balance และ ห้ามนำหลักทรัพย์มาคำนวณเป็นวงเงินซื้อขาย*
  2. มาตรการระดับที่ 2 : มาตรการระดับที่ 1 และ ห้าม Net Settlement**
  3. มาตรการระดับที่ 3 : มาตรการระดับที่ 2 และ ห้ามซื้อขายหลักทรัยพ์เป็นเวลา 1 วันทำการ

*ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย หมายความว่า ห้ามโบรกเกอร์ใช้หลักทรัพย์เป็นหลักประกันในการคำนวณวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ในทุกประเภทบัญชี

**ห้าม Net Settlement หมายความว่า ห้ามโบรกเกอร์หักกลบราคาค่าซื้อกับราคาค่าขายหลักทรัพย์เดียวกันในวันเดียวกัน (ซื้อและขายหลักทรัพย์เดียวกันในวันเดียวกัน ค่าขายคืนเป็นวงเงินในวันทำการถัดไป)

ระดับของหุ้นติด Cash Balance (Trading Alert Level)

เครื่องหมาย C (Caution)

  • หุ้นที่เครื่องหมาย “C” (Caution) ผู้ลงทุนซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าวด้วยบัญชีแคชบาลานซ์ (Cash Balance) เท่านั้น เช่นเดียวกัน
  • โดยพิจารณาจากฐานะทางการเงินและงบการเงินตามที่เผยแพร่ 

เครื่องหมาย C (Caution)

แหล่งข้อมูลอ้างอิง