sset index

ดัชนี sSET Index คืออะไร

ดัชนี sSET Index คือ ดัชนีที่สะท้อนถึงการเคลื่อนไหวของหุ้นขนาดกลาง และขนาดเล็ก ที่มีสภาพคล่องการซื้อขายอย่างสม่ำเสมอ โดยจะเป็นหุ้นที่อยู่นอกเหนือดัชนี SET50 และ SET100 

ประโยชน์ของดัชนี sSET

  • ดูการเคลื่อนไหวของหุ้นขนาดกลาง และขนาดเล็ก ที่มีสภาพคล่องการซื้อขายที่ดี
  • ดูการเคลื่อนไหวของหุ้นที่อยู่นอกเหนือจาก SET100

แนวทางการคัดเลือกหุ้นเพื่อเป็นองค์ประกอบของดัชนี  

  • เป็นบริษัทที่ไม่อยู่ในดัชนี SET100
  • มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) อยู่ในลำดับตั้งแต่ 90% ขึ้นไปแต่ไม่เกินลำดับที่ 98% ของหุ้นสามัญทั้งตลาดเมื่อเรียงลำดับจากมากไปน้อย
  • สัดส่วนผู้ถือหลักทรัพย์รายย่อย (Free-float) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้วของบริษัท
  • จำนวนหุ้นซื้อขายไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นจดทะเบียนของบริษัท เป็นเวลาไม่ต่ำกว่า 9 ใน 12 เดือน
  • ไม่จำกัดจำนวนหลักทรัพย์ในดัชนี

ค่าดัชนีเริ่มต้น

  • 1000 จุด

วันฐาน

  • 30 ธันวาคม 2559

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

  • https://www.set.or.th/th/market/index/sset/profile