Contango and backwardationเกร็ดความรู้ในตลาด TFEX ครับผม 🙂 พอดีอ่านเจอบทความกล่าวถึง สภาวะตลาดแบบ Contango และ Backwardation … เลยอยากมาแชร์เผื่อเพื่อนๆ ชาว Lucid ที่ยังไม่ทราบกันครับ

Contango

สภาวะตลาดแบบ Contango … คือ สภาวะที่ราคา Futures สูงกว่า ราคา Spot ( Futures > Spot ) … จะเกิดขึ้นเมื่อตอน อัตราผลตอบแทนปราศจากความเสี่ยง มากกว่า อัตราผลตอบแทนจากการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง … (Risk free rate > Convenience Yield) … ทำให้นักลงทุนส่วนใหญ่จึงเลือกถือสัญญา Future แทน เพราะไม่ต้องแบกรับต้องทุนจากการถือครอง**

Backwardation

สภาวะตลาดแบบ Backwardation … คือ สภาวะที่ราคา Spot > ราคา Futures … เกิดขึ้นเมื่อ Convenience Yield > Risk free rate … นักลงทุนจะถือครองสินทรัพย์อ้างอิง (เช่นได้ปันผล) ดีกว่าถือฟิวเจอร์ส