ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ปรับหลักสูตร CISA ใหม่ขึ้นมา เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงของตลาดทุนในปัจจุบัน

โดยการทดสอบนี้เปรียบเสมือนใบเบิกทางให้กับน้องๆ ที่สนใจในการเข้าสู่วิชาชีพด้านการเงิน

โครงสร้างเนื้อหา AISA (Accredited Investment and Securities Analyst) – ระดับ 1

Part 1 Professional Practices

 • มาตรฐานและจรรยาบรรณการปฏิบัติวิชาชีพด้านการวิเคราะห์การลงทุน (Ethics and professionals standards)
 • มาตรฐานสากลด้านการวัดผลการดำเนินงานการลงทุน (Global investment performance standards)
 • เกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวิเคราะห์การลงทุน (Related rules, regulations and professional practices)

Part 2 Investment Analysis

 • หลักการลงทุน (Principles of investment)
 • การวิเคราะห์งบการเงิน (Financial statements analysis)
 • พื้นฐานการเงินธุรกิจ (Foundation of corporate finance)

Part 3 Product Analysis and Portfolio Management

 • การวิเคราะห์การลงทุนในตราสารทุน (Equity investment analysis)
 • การวิเคราะห์การลงทุนในตราสารหนี้ (Fixed income investment analysis)
 • การวิเคราะห์การลงทุนในตราสารอนุพันธ์ (Derivative investment analysis)
 • การลงทุนในกองทุนรวม (Mutual fund investment)
 • การบริหารกลุ่มหลักทรัพย์ลงทุน (Portfolio management)

รวมตำราสำหรับ AISA 11 เล่ม

โครงสร้างเนื้อหา Certified Investment and Securities Analyst (CISA) – ระดับ 2

Part 1 Professional Practices

 • การประยุกต์ใช้มาตรฐานและจรรยาบรรณการปฏิบัติวิชาชีพด้านการวิเคราะห์การลงทุน (Ethics and professionals standards : Applications)
 • การประยุกต์ใช้มาตรฐานสากลด้านการวัดผลการดาเนินงานการลงทุน (Global investment performance standards : Applications)
 • การประยุกต์ใช้เกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวิเคราะห์การลงทุน (Related rules, regulations and professional practices : Applications)

Part 2 Investment Analysis

 • การวิเคราะห์งบการเงินขั้นสูง (Advanced financial statements analysis analysis)
 • การเงินธุรกิจขั้นสูง (Advanced corporate finance)

Part 3 Product Analysis and Portfolio Management

 • การวิเคราะห์การลงทุนในตราสารหนี้ขั้นสูง (Advanced fixed income investment analysis)
 • การวิเคราะห์การลงทุนในตราสารอนุพันธ์ขั้นสูง (Advanced derivative investment analysis)
 • การวิเคราะห์การลงทุนในทางเลือกอื่น (Alternative investment analysis)
 • การบริหารกลุ่มหลักทรัพย์ลงทุนขั้นสูง (Advanced portfolio management)

รวมตำราสำหรับ CISA 9 เล่ม

ภาพรวมโครงสร้าง รูปแบบ และรอบการทดสอบของ

 • จำนวน Level : 2 ระดับ
 • รูปแบบการทดสอบ : Computer-based / Comprehensive
 • การวัดผล
  • Level 1 : multiple choice 180 ข้อ
  • Level 2 : multiple choice (single + item set) 100 ข้อ
  • เกณฑ์การผ่านที่ 70% ของคะแนนรวมของทุก Module จากเดิม เป็นการวัดผลในลักษณะ Module-based
 • รอบการทดสอบ
  • Level 1 : ทุกไตรมาส
  • Level 2 : ทุก 6 เดือน
 • การใช้คุณวุฒิ
  • สอบผ่านระดับ 1 : AISA
  • สอบผ่านระดับ 2 : CISA

ค่าธรรมเนียมการสอบ

 • ระดับ 1 : 7,000 บาท
 • ระดับ 2 : 13,000 บาท

กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพ

 • Securities Analyst
 • Investment Portfolio Manager
 • Credit Analyst
 • Fund Manager
 • Corporate Financial Professionals (CFO, IR)

ความสำคัญของหลักสูตร AISA

 • CFA (Global)
 • AISA (Domestic)

ข้อมูลอ้างอิง