ตลาดหุ้น mai คืออะไร

ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เป็นตลาดรองแห่งหนึ่งที่จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนระยะยาวกับธุรกิจขนาดเล็กที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงในอนาคต สามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้

ความแตกต่างระหว่าง MAI และ SET

ข้อแตกต่างระหว่าง mai กับ SET 

  • SET ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งระดมทุนระยะยาวของบริษัทที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งมีทุนชำระแล้วหลัง IPO ตั้งแต่ 300 ล้านบาทขึ้นไป
  • ขณะที่ mai เป็นแหล่งระดมทุนของธุรกิจที่มีศักยภาพขนาดกลางและเล็ก ซึ่งมีทุน ชำระแล้วหลัง IPO ตั้งแต่ 50 ล้านขึ้นไป

ข้อมูลอ้างอิง

  • https://classic.set.or.th/th/faqs/listing_p1.html