Ichimoku Cloud คือ

Ichimoku Cloud หรืออีกในชื่อหนึ่งคือ Ichimoku Kinko Hyo เป็น Indicator ที่ครบเครื่อง สามารถดูได้ทั้งแนวรับแนวต้าน , แนวโน้ม , โมเมนตัม และบ่งบอกถึงสัญญาณซื้อขายได้ด้วย ใครที่เห็นหน้าตาของเครื่องมือในตอนแรกอาจจะคิดว่าการดูนั้นซับซ้อน ซึ่งจริงๆแล้วการดูเครื่องมือนี้ค่อนข้างตรงไปตรงมา ง่ายที่จะเข้าใจ ไม่ซับซ้อนอย่างที่เราคิดเลย

การคำนวณ

4 ใน 5 เส้นที่ปรากฏอยู่บนกราฟของ Inchimoku Cloud นั้นคือค่าเฉลี่ยของ High และ Low ตามแต่ละ Period และอีก 1 เส้นเป็นการ Plot ราคาปิดแบบ Lagging

โดย Ichimoku Cloud จำนวน 5 เส้น ประกอบด้วย

 1. Tenkan-sen (Conversion Line)
  (9-period high + 9-period low)/2))
 2. Kijun-sen (Base Line)
  (26-period high + 26-period low)/2))
 3. Senkou Span A (Leading Span A)
  (Conversion Line + Base Line)/2))
  *** Plot ล่วงหน้า 26 วัน
 4. Senkou Span B (Leading Span B)
  (52-period high + 52-period low)/2))
  *** Plot ล่วงหน้า 26 วัน
 5. Chikou Span (Lagging Span)
  Close plotted 26 days in the past
  • Plot ช้าไป 26 วัน

กราฟด้านล่างเป็นตัวอย่างเครื่องมือของ Ichimoku Clound บนดัชนี Dow Industrials
เส้นสี น้ำเงิน หรือ Conversion Line เป็นเส้นที่เร็วที่สุด (Period 9 วัน) และ Sensitive ต่อราคามากที่สุด
เส้นสี แดง หรือ Base Line เป็นเส้นที่เคลื่อนไหวตามเส้น Conversion Line แต่จะช้ากว่า (เพราะกว่า Period 26 วัน)
(**เสริม MACD ก็ใช้การคำนวณค่าเฉลี่ยของ 9 วัน และ 26 วัน)

วิเคราะห์ Cloud

Cloud หรือ Kumo ในภาษาญี่ปุ่น เป็นกุญแจหลักสำคัญในการดูเครื่องมือนี้
… พื้นที่สีเขียว หรือ Leading Span A … และ พื้นที่สีน้ำเงิน หรือ Leading Span B … แสดงถึง Cloud

Leading Span A (สีเขียว) เป็นค่าเฉลี่ยของ Conversion Line และ Base Line
ส่วน Leading Span B (สีแดง) เป็นค่าเฉลี่ยของ 52-period high + 52-period low

ในการวิเคราะห์แนวโน้มบน Cloud นี้ทำได้ 2 แบบคือ

 1. ราคาอยู่ในแนวโน้ม “ขาขึ้น” เมื่อราคาเคลื่อนไหว “เหนือ” Cloud , ราคาอยู่ในแนวโน้ม “ขาลง” เมื่อราคาเคลื่อนไหว “ต่ำกว่า” Cloud และถ้าราคา “แกว่งออกด้านข้าง หรือ Flat” เมื่อราคาอยู่ใน Cloud
 2. ในช่วงแนวโน้ม “ขาขึ้น” เป็นช่วงที่ Leading Span A > Leading Span B (เกิดพื้นที่สีเขียว) , ส่วนช่วงแนวโน้มขาลง เป็นช่วงที่ Leading Span A < Leading Span B (เกิดพื้นที่สีแดง)

เนื่องด้วยการ Plot ของ Cloud ( Leading Span A และ Leading Span B ) เป็นการ Plot ล่วงหน้า 26 วัน ทำให้สิ่งนี้สามารถบ่งชี้ถึงทิศทางในอนาคตของราคาได้

ตัวอย่างกราฟ IBM ด้านล่าง เป็นการโฟกัสถึง Cloud ในแนวโน้มขาขึ้น

 • IBM อยู่ในแนวโน้มของขาขึ้น ตั้งแต่เดือน June ถึง January โดยวัดจากการที่ราคาเคลื่อนไหวเหนือ Cloud
 • Cloud สามารถใช้เป็นระดับแนวรับในช่วงเดือน July , October และ November

ตัวอย่างกราฟ BA ด้านล่าง โฟกัสถึง Cloud ในแนวโน้มขาลง

 • แนวโน้มถูกเปลี่ยนเป็นขาลง เมื่อราคาหลุด Cloud ในช่วงเดือน June
 • สังเกตได้ว่า Cloud เป็นจาก สีเขียว เป็น สีแดง ในเดือน July
 • ราคาทะลุ Cloud ลงมาเป็นสัญญาณการเปลี่ยนแนวโน้มอันแรก ส่วนอันที่สองคือ สีของ Cloud ที่เปลี่ยนแปลงไป
 • Cloud สามารถใช้เป็นแนวต้านในช่วงเดือน August และ January

แนวโน้มและสัญญาณการซื้อขาย

Price, the Conversion Line and the Base Line สามารถใช้เป็น Signals
ส่วน Cloud จะใช้เป็นการกำหนดแนวโน้ม
เราควรให้น้ำหนัก สัญญาณซื้อ ในช่วงที่แนวโน้มเป็นขาขึ้น และให้น้ำหนัก สัญญาณขาย ในช่วงที่แนวโน้มเป็นขาลง … เปิดฝั่งเทรดตามทิศทางของแนวโน้มหลักนั่นเอง
กรณีเกิด Signals ที่ตรงกันข้ามกับแนวโน้ม เช่น แนวโน้มเป็นขาลง แต่ Signals ให้ Buy อย่างนี้เป็นสัญญาณที่อ่อน ไม่ควรให้น้ำหนัก

Conversion-Base Line Signals

ตัวอย่างกราฟด้านล่าง KMB (Kimberly Clark) เกิดสัญญาณ Bullish signals หรือสัญญาณ ซื้อ ในช่วง Uptrend (แนวโน้มขาขึ้น)

 • แนวโน้มขาขึ้น ดูจากราคาหุ้นเคลื่อนไหวเหนือ Cloud และ Cloud เป็นสีเขียว
 • สัญญาณซื้อเกิดขึ้นเมื่อ เส้น Conversion Ling (Blue) ตัดเส้น Base Line (Red) ขึ้น … จากกราฟจะเกิด 2 ช่วง ตามที่ลูกศรชี้

… ส่วนสัญญาณขายก็ตรงกันข้าม

 

Price-Base Line Signals

ตัวอย่างกราฟด้านล่าง DIS (Disney) ใช้ราคา กับเส้น Base Line เป็นสัญญาณซื้อ … โดยในจังหวะที่ราคากำลังตัดเส้น Base Line (สีแดง) ขึ้น นั่นแหละเป็นสัญญาณ Buy

… ส่วนสัญญาณขายก็ตรงกันข้ามเช่นเดียวกัน

สรุป : Signal Summary

Bullish Signals :
– ราคาเคลื่อนไหวเหนือ Cloud
– Cloud เปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีเขียว
– ราคา ตัด Base Line ขึ้น (Momentum)
– Conversion Line ตัด Base Line ขึ้น (momentum)

Bearish Signals :
– ราคาเคลื่อนไหวลงต่ำกว่า Cloud
– Cloud เปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีแดง
– ราคา ตัด Base Line ลง (Momentum)
– Conversion Line ตัด Base Line ลง (momentum)

Cr.Stockcharts