หลักการวิเคราะห์งบการเงิน Income Statement

หลักการวิเคราะห์งบการเงิน: Income Statement (Part 1)

ในการวิเคราะห์ความสามารถในการดำเนินการของหุ้นแต่ละตัว หนึ่งในตัวแปรที่สำคัญที่สุดที่ควรดูเป็นอันดับแรกๆคือกำไรสุทธิที่บริษัททำได้ ซึ่งกำไรสุทธินี้ก็เป็นผลลัพธ์สุดท้ายที่เราอ่านได้จากงบกำไรขาดทุน (Income statement) อย่างไรก็ตาม การได้มาซึ่งกำไรสุทธิในแต่ละงวดประกอบด้วยการคิดคำนวณหลากหลายขั้นตอนจากรายได้และค่าใช้จ่ายหลายๆส่วน แต่สามารถรวบเป็นขั้นตอนเดียวได้ใน Single-step income statement Single-Step Income Statement เป็น Income statement ที่ดูเรียบง่ายที่สุด เนื่องจากเป็นการรวมรายได้และรายจ่ายทุกรายการมาไว้เป็นตัวเดียว จากนั้นก็นำรายได้รวมมาหักค่าใช้จ่ายรวมก็จะได้กำไรสุทธิดังนี้ Net income = All revenues - All...

หลักการวิเคราะห์งบการเงิน: ส่วนประกอบงบการเงิน

ในการลงทุนหุ้นด้วยการวิเคราะห์ปัจจับพื้นฐาน เราจำเป็นต้องเข้าใจงบการเงินของแต่ละบริษัท เพื่อที่จะเข้าใจผลการดำเนินงาน, สถานะทางการเงิน, และความเสี่ยงต่างๆ โดยงบการเงินสามารถแบ่งเป็นสามส่วนหลักๆ คือ 1) งบแสดงฐานะทางการเงิน (Balance sheet) 2) งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (Comprehensive income statement) 3) งบกระแสเงินสด (Statement of cash flows) Balance Sheet งบแสดงฐานะทางการเงิน (Balance...

ทำความรู้จัก Treynor Measure และ Jensen’s Alpha คู่แฝด Sharpe Ratio และ M-Squared Alpha

ใน 2 บทความก่อนเป็นการอธิบายเกี่ยวกับ Sharpe ratio และ M-squared ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างอัตราผลตอบแทนกับส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Total risk) ของพอร์ตโฟลิโอ คราวนี้เราจะมาพูดถึง Treynor measure และ Jensen’s alpha ซึ่งมีความคล้ายกันกับ Sharpe Ratio และ M-Squared Alpha แต่จะแตกต่างต่างกันอย่างไร...

M-Squared กับการต่อยอด Sharpe Ratio เพื่อปรับผลตอบแทนตามความเสี่ยง

หลังจากที่เราทำความเข้าใจเกี่ยวกับ Sharpe ratio กันไปแล้วในบทความก่อน คราวนี้ถึงเวลานำมาต่อยอดจากเดิมที่เราเพียงแค่นำ Sharpe ratio ของแต่ละพอร์ตมาเปรียบเทียบกัน มาเป็นการหาอัตราผลตอบแทนของพอร์ตโฟลิโอเมื่อเราเปลี่ยนระดับความเสี่ยงไปเทียบกับ Benchmark (พอร์ตโฟลิโอที่ใช้อ้างอิง ส่วนใหญ่เป็น Market portfolio หรือ Index ต่างๆ) สามารถหาได้โดยการคำนวณ M-squared (M2) M-Squared คืออะไร? M-Squared คืออัตราผลตอบแทนของพอร์ตโฟลิโอที่คำนวณจากค่าความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป โดยยิ่งพอร์ตมีการเพิ่มความเสี่ยงทั้งจากการเพิ่มสัดส่วนสินทรัพย์เสี่ยง และการใช้...

ประเมินความสามารถในการทำกำไรของพอร์ตด้วย Sharpe Ratio

จากบทความก่อนๆที่เราพูดถึงเรื่องความเสี่ยงและผลตอบแทนของพอร์ตโฟลิโอโดยใช้เส้น CAL, CML, และ SML ในการแสดงความสัมพันธ์ของทั้งสองตัวแปรลงไปในกราฟ คราวนี้เราจะมาอธิบายวิธีการนำทั้งความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังของแต่ละพอร์ตมาเปรียบเทียบกันด้วย Share ratio Sharpe Ratio คืออะไร? Sharpe ratio คือสัดส่วนระหว่างผลตอบแทนที่พอร์ตโฟลิโอนั้นๆให้ ลบด้วย Risk-free rate แล้วหารด้วยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Total risk) มีสูตรคำนวณดังนี้ เรานำ Sharpe ratio มาใช้ตีความได้ว่าพอร์ตโฟลิโอแต่ละพอร์ตมีความสามารถในการทำกำไรได้มากน้อยแค่ไหนต่อ Total...
เงินฝืด คืออะไร

เงินฝืด คืออะไร ? ภาวะเงินฝืด

เงินฝืด คืออะไร ? "เงินฝืด" หรือ Deflation คือ เป็นปรากฏการณ์ในเศรษฐกิจที่เกิดจากการลดลงของระดับราคาทั่วไปสำหรับสินค้าและบริการ ซึ่งมีผลทำให้มูลค่าของเงินเพิ่มขึ้น เงินฝืดนี้เป็นสถานการณ์ที่ตรงข้ามกับเงินเฟ้อที่เรามักได้ยินบ่อยครั้ง ในขณะที่เงินเฟ้อหมายถึงการเพิ่มขึ้นของราคาสินค้าและบริการจนทำให้มูลค่าของเงินลดลง เพื่อที่จะเข้าใจเงินฝืดได้ดีขึ้น เราต้องพิจารณาถึง "ดัชนีราคาผู้บริโภค" หรือ CPI ซึ่งเป็นหนึ่งในวิธีการวัดระดับราคาทั่วไป ถ้า CPI แสดงค่าติดลบ นั่นหมายความว่าเรากำลังประสบกับเงินฝืด ซึ่งหมายความว่าเงินที่เราถืออยู่นั้นมีพลังซื้อมากขึ้น เนื่องจากราคาสินค้าและบริการในตลาดกำลังลดลง เงินฝืดอาจดูเหมือนเป็นสถานการณ์ที่ดี เพราะเงินในมือของเรามีมูลค่ามากขึ้น แต่ในความเป็นจริง เงินฝืดอาจนำไปสู่ผลกระทบทางลบในเศรษฐกิจหลายๆ...

โปรแกรมดูกราฟหุ้นไทยฟรี

STAY CONNECTED

100,470SubscribersSubscribe

Articles & More

Most Popular