การวิเคราะห์งบการเงิน AISA

สรุปหนังสือ การวิเคราะห์งบการเงิน [AISA Level 1]

การวิเคราะห์งบการเงิน หนังสือเล่มนี้เป็นหนึ่งในหนังสือของกลุ่มวิชาที่ 2: เครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์การลงทุนภายใต้หลักสูตร CISA ใหม่ระดับที่ 1 (หลักสูตรการวิเคราะห์และการจัดการลงทุนขั้นพื้นฐาน) บทที่ 1 งบการเงินและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ธุรกิจมีหลายลักษณะ เช่น ธุรกิจผู้ผลิต ธุรกิจซื้อมาขายไป ธุรกิจบริการหรืออาจจะเป็นธุรกิจที่มีลักษณะผสม ประเภทของกิจกรรมทางธุรกิจ กิจกรรมดำเนินงาน - กิจกรรมหลักที่ก่อให้เกิดรายได้ของกิจการและกิจการอื่นที่มิใช่กิจกรรมลงทุนหรือกิจกรรมจัดหาเงิน กิจกรรมลงทุน - การได้มาและการจำหน่ายสินทรัพย์ระยะยาวและเงินลงทุนอื่นซึ่งไม่รวมอยู่ในรายการเทียบเท่าเงินสด กิจกรรมจัดหาเงิน - กิจกรรมที่มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในขนาดและองค์ประกอบของส่วนของเจ้าของและส่วนของการกู้ยืมของกิจการ สมการบัญชี สินทรัพย์ =...

สรุปหนังสือ หลักการลงทุน [ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย]

หลักการลงทุน หนังสือเล่มนี้เป็นหนึ่งในหนังสือของกลุ่มวิชาที่ 2: เครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์การลงทุนภายใต้หลักสูตร CISA ใหม่ระดับที่ 1 (หลักสูตรการวิเคราะห์และการจัดการลงทุนขั้นพื้นฐาน) บทที่ 1 หลักการลงทุนเบื้องต้น แนวคิดเบื้องต้นของการลงทุน การลงทุนคือการจัดสรรเงินในปัจจุบันเป็นระยะเวลาหนึ่งเพื่อที่จะได้มาซึ่งการบริโภคใช้จ่ายในอนาคตในระดับที่สูงขึ้น ผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนสำหรับ เวลาที่เลื่อนการบริโภค อัตราที่คาดหวังของเงินเฟ้อ ความไม่แน่นอนของการได้รับผลตอบแทนในอนาคต การเสียสละในปัจจุบันและการคาดหวังผลตอบแทนในอนาคตนั้นเป็นไปตามความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทน ผู้ลงทุนคาดหวังผลตอบแทนที่สูงจากการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง ผู้ลงทุนคาดหวังผลตอบแทนที่ต่ำจากการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ วัตถุประสงค์ของการลงทุน ระดับบุคคล: รับผลตอบแทนเพื่อชดเชยความพึงพอใจ ค่าของเงินและความเสี่ยงที่เกิดจากการเลื่อนบริโภค ระดับธุรกิจและประเทศ: ธุรกิจสามารถขยายกิจการและดำเนินการผลิตมากขึ้น...

สรุปหนังสือ เกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการวิเคราะห์การลงทุน

เกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการวิเคราะห์การลงทุน หนังสือเล่มนี้เป็นหนึ่งในหนังสือของกลุ่มวิชาที่ 1: จรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบัติงานภายใต้หลักสูตร CISA ใหม่ระดับที่ 1 (หลักสูตรการวิเคราะห์และการจัดการลงทุนขั้นพื้นฐาน) บทที่ 1 ภาพรวมของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (พ.ร.บ. หลักทรัพย์ ฯ) วัตถุประสงค์ ปรับปรุงระบบและโครงสร้างการกำกับดูแลการพัฒนาตลาดทุนไทย โดย คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดนโยบายและกำกับการดำเนินการของสำนักงาน ก.ล.ต. สำนักงาน ก.ล.ต....

มาตรฐานสากลด้านการวัดผลการดำเนินงานการลงทุน

มาตรฐานสากลด้านการวัดผลการดำเนินงานการลงทุน หนังสือเล่มนี้เป็นหนึ่งในหนังสือของกลุ่มวิชาที่ 1: จรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบัติงานภายใต้หลักสูตร CISA ใหม่ระดับที่ 1 (หลักสูตรการวิเคราะห์และการจัดการลงทุนขั้นพื้นฐาน) บทที่ 1 แนวคิดและความสำคัญของมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานระดับสากล ความสำคัญของการกำหนดมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานระดับสากล (GIPS) เนื่องจากหลักปฏิบัติ หลักเกณฑ์การวัดและรายงานผลการดำเนินงานมีความแตกต่างกันอย่างมากในแต่ละประเทศ ทำให้การดำรงมาตรฐานในการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานอันเป็นมาตรฐานสากลและทั่วโลกให้การยอมรับจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งบริษัทจัดการลงทุนและลูกค้า บริษัทจัดการลงทุนที่ใช้มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานระดับสากลจะช่วยให้ผู้ลงทุนเกิดมั่นใจได้ว่ามีการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานอย่างครบถ้วนและเป็นธรรม ลูกค้าสามารถนำผลการดำเนินงานดังกล่าวไปเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับบริษัทอื่น ๆ ได้อย่างสะดวก วัตถุประสงค์ของการกำหนดมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานระดับสากล สนับสนุนให้เกิดประโยชน์แก่นักลงทุนและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุน เพื่อรับรองความถูกต้องและสอดคล้องของข้อมูล เพื่อสร้างมาตรฐานในการคำนวณและนำเสนอผลการดำเนินงานซึ่งเป็นอันหนึ่งอันเดียวและเป็นที่ยอมรับระดับสากล สนับสนุนให้เกิดการแข่งขันระหว่างบริษัทผู้ประกอบการลงทุนระดับสากลอย่างโปร่งใส ...

สรุปหนังสือ การวิเคราะห์การลงทุนในตราสารหนี้

การวิเคราะห์การลงทุนในตราสารหนี้ หนังสือเล่มนี้เป็นหนึ่งในหนังสือของกลุ่มวิชาที่ 3: การวิเคราะห์หลักทรัพย์และการบริหารกลุ่มสินทรัพย์ลงทุนภายใต้หลักสูตร CISA ใหม่ระดับที่ 1 (หลักสูตรการวิเคราะห์และการจัดการลงทุนขั้นพื้นฐาน) บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับตราสารหนี้และตลาดตราสารหนี้ ตราสารหนี้ (Bond/Fixed Income Securities) คือตราสารทางการเงินประเภทหนึ่งที่ให้ผู้ให้กู้ (รัฐบาลหรือภาคเอกชน) สามารถกู้ยืมเงินจากนักลงทุน โดยผู้ให้กู้มีสถานะเป็นลูกหนี้ ส่วนนักลงทุนมีสถานะเป็นเจ้าหนี้ ความแตกต่างระหว่างตราสารหนี้กับตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารทุน รูปแบบของผลตอบแทน ดอกเบี้ย ปันผล สิทธิในการเรียกร้อง ได้รับเงินคืนก่อนตราสารทุน ได้รับเงินคืนหลังตราสารหนี้ อายุการลงทุน มีอายุแน่นอน ไม่มีกำหนด ความเสี่ยงและผลตอบแทน ต่ำกว่า สูงกว่า สภาพคล่อง ต่ำกว่า สูงกว่า ความสำคัญของตราสารหนี้ในตลาดการเงินและการลงทุน เป็นแหล่งรายได้ประจำ ความปลอดภัยของเงินทุน การกระจายความเสี่ยง ...
การวิเคราะห์การลงทุนในกองทุนรวม

สรุปหนังสือ การวิเคราะห์การลงทุนในกองทุนรวม

การวิเคราะห์การลงทุนในกองทุนรวม หนังสือเล่มนี้เป็นหนึ่งในหนังสือของกลุ่มวิชาที่ 3: การวิเคราะห์หลักทรัพย์และการบริหารกลุ่มสินทรัพย์ลงทุนภายใต้หลักสูตร CISA ใหม่ระดับที่ 1 (หลักสูตรการวิเคราะห์และการจัดการลงทุนขั้นพื้นฐาน) บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวม กองทุนรวม (Mutual Fund) คือวิธีการที่ผู้ลงทุนหลาย ๆ คนนำเงินมาลงทุนร่วมกันจนทำให้เกิดเป็นกองทรัพย์สิน โดยมีผู้จัดการกองทุนทำหน้าที่นำเงินที่ลงทุนร่วมกันไปลงทุนในทรัพย์สินต่าง ๆ ตามนโยบายการลงทุนที่มีการบอกกล่าวล่วงหน้า ผู้ลงทุนแต่ละคนจะได้รับตราสารทางการเงินที่เรียกว่า “หน่วยลงทุน” เพื่อเป็นหลักฐานการมีส่วนร่วมตามสัดส่วนการลงทุนในกองทรัพย์สินดังกล่าว ผู้ที่สามารถจัดตั้งกองทุนรวมจะต้องเป็น “บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.)” ที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังประเภทจัดการกองทุนรวม และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน...

โปรแกรมดูกราฟหุ้นไทยฟรี

STAY CONNECTED

100,470SubscribersSubscribe

Articles & More

Most Popular