ก่อนหน้านี้เราเคยอธิบายเกี่ยวกับ Free cash flow ซึ่งเป็นกระแสเงินสดที่ปราศจากภาระผูกพันต่างๆ แบ่งเป็น Free Cash Flow to Firm (FCFF) ที่เป็น Free cash flow ทั้งส่วนของผู้ถือหุ้นและผู้ปล่อยกู้ กับ Free Cash Flow to Equity (FCFE) ที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นโดยเฉพาะ มีสูตรคำนวณดังนี้:

FCFF=กำไรสุทธิ+ดอกเบี้ยจ่าย(1-ภาษี)+ค่าเสื่อมราคา-ค่าใช้จ่ายในการซื้อสินทรัพย์ถาวร

                -เงินทุนหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้น

FCFE=กำไรสุทธิ+ค่าเสื่อมราคา-ค่าใช้จ่ายในการซื้อสินทรัพย์ถาวร-เงินทุนหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้น

                +หนี้สินที่เพิ่มขึ้น

นอกจาก Cash flow statement จะใช้ในการคำนวณกระแสเงินสดในอนาคตเพื่อประเมินมูลค่าได้แล้ว ยังสามารถนำมาคำนวณอัตราส่วนทางการเงินต่างๆเพื่อวิเคราะห์ความสามารถในการดำเนินธุรกิจ (Performance ratios) และความสามารถในการชำระหนี้ (Coverage ratios) ได้อีกด้วย

Performance Ratios

 1. Cash flow-to-revenue ratio เป็นการเปรียบเทียบกระแสเงินสดจากการดำเนินงานที่ทำได้กับรายได้ที่ทำได้จริง

Cash flow-to-revenue = CFO / net revenue

 1. Cash return-on-asset ratio เป็นการเปรียบเทียบ CFO กับสินทรัพย์ที่บริษัทมี

Cash flow-to-revenue = CFO / average total assets

 1. Cash return-on-equity ratio เป็นการเปรียบเทียบ CFO กับส่วนของผู้ถือหุ้น

Cash flow-to-revenue = CFO / average total equity

 1. Cash-to-income ratio เป็นการเปรียบเทียบ CFO กับกำไรจากการดำเนินงาน

Cash flow-to-revenue = CFO / operating profit

 1. Cash flow per share คล้ายกับการคำนวณ Basic EPS แต่ใช้ CFO แทน Net profit

Cash flow per share = (CFO – Preferred dividend) / Weighted average number of common share

Coverage Ratios

 1. Debt coverage ratio เป็นอัตราส่วนวัดความเสี่ยงในการกู้เงิน

Debt coverage = CFO / Total debt

 1. Interest coverage ratio เป็นการวัดตวามสามารถในการจ่ายหนี้ของบริษัท

Interest coverage = (CFO + Interest paid + Taxes paid) / Interest paid

 1. Reinvestment ratio เป็นการวัดความสามารถของบริษัทในการซื้อสินทรัพย์ถาวรด้วย CFO

Reinvestment = CFO / (Cash paid for long-term assets)

 1. Debt payment ratio เป็นความสามารถในการจ่ายหนี้ระยะยาวด้วย CFO

Debt payment = CFO / (Cash long-term debt repayment)

 1. Dividend payment ratio เป็นสัดส่วนการจ่ายเงินปันผลจาก CFO ที่บริษัททำได้

Dividend payment = CFO / Dividends paid

 1. Investing and financing ratio วัดความสามารถทั้งการซื้อสินทรัพย์, จ่ายหนี้, และจ่ายเงินปันผล

Investing and financing = CFO / Cash outflows from investing and financing activities

จบกันไปแล้วสำหรับเนื้อหาเกี่ยวกับ Cash flow statement ทั้งหกพาร์ท เราจะเห็นว่างบกระแสเงินสดจะมาเป็นตัวที่ช่วยขยายความทั้ง Income statement และ Balance sheet ให้เรารู้รายละเอียดในเชิงลึกมากยิ่งขึ้น เมื่อเราเข้าใจหลักการทำงานของงบการเงินแต่ละชนิดแล้ว บทความต่อๆไปจะเป็นการนำพื้นฐานทั้งหมดมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์หุ้น ซึ่งจะทำให้เห็นภาพและเข้าใจส่วนต่างๆของงบการเงินมากยิ่งขึ้น

หลักการวิเคราะห์งบการเงิน: Cash Flow Statement