หลังจากที่เราเข้าใจภาพรวมของ Balance sheet กันไปในพาร์ทที่แล้ว คราวนี้เราจะมาเจาะลึกกับส่วนของ สินทรัพย์ (Assets) ซึ่งแบ่งตามสภาพคล่องได้เป็น 2 แบบ คือ สินทรัพย์หมุนเวียน (Current assets) และ สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (Noncurrent assets)

Current Assets

Source: https://www.financestrategists.com/accounting/financial-statements/balance-sheet/current-assets/

Current assets เป็นสินทรัพย์ที่สามารถแปลงเป็นเงินสด หรือสามารถใช้ให้หมดไปได้ภายในหนึ่งปี ประกอบด้วย:

  1. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (Cash and cash equivalents) คือเงินสดที่มีอยู่ รวมถึงการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำและสามารถแปลงเป็นเงินสดได้อย่างรวดเร็ว จัดเป็นการลงทุนระยะสั้น เช่น ตั๋วเงินคลัง (Treasury bills) และบัตรเงินฝาก (Certificates of deposit)
  2. หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด (Marketable securities) คือการลงทุนในหลักทรัพย์ที่ขายออกไปได้ง่าย เช่น หุ้นที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์, ตราสารหนี้ของรัฐบาลหรือบริษัทที่มีความเสี่ยงต่ำ, เป็นต้น
  3. ลูกหนี้การค้า (Accounts Receivable) เป็นเงินที่ค้างจ่ายจากลูกค้าตามสัญญาระยะสั้น 
  4. สินค้าคงคลัง (Inventory) คือสินค้าที่ยังคงค้างคลังอยู่
  5. เงินจ่ายล่วงหน้า (Prepaid expense) คือการจ่ายเงินล่วงหน้าสำหรับสินค้าหรือบริการที่ยังไม่ได้ใช้งาน และจะถูกหักออกไปเมื่อสิ่งนั้นถูกใช้งานในอนาคต เช่น การจ่ายเงินล่วงหน้าสำหรับบริการหรือสินค้าที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

Noncurrent Assets

Source: https://www.financestrategists.com/accounting/operating-assets/assets/noncurrent-assets/

Noncurrent assets เป็นสินทรัพย์ที่สามารถใช้ได้เป็นระยะเวลาที่ยาวนานมากกว่า 1 ปี ประกอบด้วย:

  1. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (Property, plant, and equipment) เป็นสินทรัพย์ที่ใช้ในกิจกรรมธุรกิจ เช่น อาคาร โรงงาน และเครื่องจักร สินทรัพย์เหล่านี้มักจะมีอายุการใช้งานนานและไม่มีแนวโน้มที่จะขายหรือหมุนเวียนในระยะสั้นของธุรกิจ
  2. สินทรัพย์ลงทุน (Investment property) เป็นอสังหาริมทรัพย์ที่บริษัทลงทุนขึ้นเพื่อรับเงินเช่า หรือเพื่อการเพิ่มมูลค่าทางการเงินในอนาคต สินทรัพย์ลงทุนเหล่านี้มักจะถือไว้เป็นระยะยาว
  3. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (Deferred tax assets) เป็นสินทรัพย์ที่บริษัทมีสิทธิในการลดหย่อนภาษีในอนาคต เป็นส่วนหนึ่งของภาษีเงินได้ที่ยังไม่ได้จ่าย
  4. สินทรัพย์ไม่มีตัวต้น (Intangible assets) คือทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่างทางกาย เช่น สิทธิในการใช้ชื่อสินค้าหรือตราประทับ (Trademarks), ลิขสิทธิ์ (Copyrights), สิทธิบัตร (Patents), และซอฟต์แวร์

การแยกแยะประเภทของ Assets ใน Balance sheet ช่วยให้นักลงทุนเข้าใจโครงสร้างและความสมดุลของทรัพยากรทางการเงินขององค์กรได้ดียิ่งขึ้น และมองเห็นความสามารถในการสร้างรายได้และความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจในอนาคต ในพาร์ทถัดไปเราจะมาเจาะลึกเกี่ยวกับหนี้สิน (Liabilities) ซึ่งเป็นส่วนที่ทำให้บริษัทต่างๆสามารถลงทุนต่อยอดในธุรกิจ

หลักการวิเคราะห์งบการเงิน: Balance Sheet