หลังจากที่เราเข้าใจเกี่ยวกับ Income statement งบการเงินที่แสดงความสามารถในการดำเนินงานของบริษัทกันไปแล้ว คราวนี้เป็นตาของงบแสดงฐานะทางการเงิน หรือ Balance sheet (บางที่อาจเรียกว่า Statement of financial position) ซึ่งมีบอกเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน ณ ช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งของบริษัท โดยมูลค่าที่บันทึกลงไปใน Balance sheet จะมีวิธีการประเมินที่แตกต่างกันไป ทั้งการใช้ราคาตลาดในปัจจุบัน, มูลค่าที่แท้จริง, มูลค่าในอดีต, และมูลค่าหลังการตัดจำหน่าย Balance sheet แบ่งได้เป็น 3 องค์ประกอบดังนี้

Source: https://corporatefinanceinstitute.com/resources/accounting/balance-sheet/

Assets

สินทรัพย์ (Assets) เป็นส่วนที่เป็นผลมาจากการดำเนินงานในอดีตของบริษัท และเป็นส่วนที่จะสร้างผลประโยชน์ให้กับบริษัทในอนาคต สามารถแบ่งได้เป็น 2 แบ่งตามสภาพคล่องดังนี้

  1. สินทรัพย์หมุนเวียน (Current assets) เป็นสินทรัพย์ที่สามารถแปลงเป็นเงินสด หรือสามารถใช้ให้หมดไปได้ภายในหนึ่งปี มี 3 ส่วนหลักๆคือ เงินสดและหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด (Cash and marketable securities), ลูกหนี้การค้า (Accounts Receivable), และสินค้าคงเหลือ (Inventory)
  2. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (Noncurrent assets) เป็นสินทรัพย์ที่สามารถใช้ได้เป็นระยะเวลาที่ยาวนาน ประกอบด้วย ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (Property, plant, and equipment), สินทรัพย์ลงทุน (Investment property), และ สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (Deferred tax assets)

ส่วนสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (Intangible assets) ก็จัดเป็น Noncurrent assets เช่นกันเนื่องจากส่วนใหญ่แล้วจะมีอายุที่ยืนยาวมากๆ หรือไม่มีหมดอายุ เช่น สิทธิบัตร, เครื่องหมายการค้า, และลิขสิทธิ

Liabilities

หนี้สิน (Liabilities) คือภาระผูกพันต่างๆที่จะส่งผลให้บริษัทต้องจ่ายเงินสดออกไปในอนาคต สามารถแบ่งได้เป็น 2 ส่วนตามสภาพคล่องเหมือนกับ Assets ดังนี้

1.หนี้สินหมุนเวียน (Current liabilities) เป็นภาระผูกพันที่จะเสร็จสิ้นภายในหนึ่งปี ประกอบด้วย เจ้าหนี้การค้า (Accounts payable), หนี้หมุนเวียน (Curent Debt), และหนี้สินค้างจ่าย (Accrue liabilities)

  1. หนี้สินไม่หมุนเวียน (Noncurrent liabilities) เป็นภาระผูกพันในระยะยาว ประกอบด้วย หุ้นกู้ (Bonds payable), และหนี้ระยะยาว (Long-term debt)

Equity

ส่วนของผู้ถือหุ้น (Shareholder’s equity) เป็นส่วนที่เหลือของ Assets หลังหักด้วย Liabilities จึงสามารถเรียกได้ว่าเป็นสินทรัพย์สุทธิ (Net assets) คำนวณได้ตามสมการด้านล่าง

Assets – Liabilities = Shareholder’s equity

Shareholder’s equity มี 2 องค์ประกอบหลักคือ ทุนเรือนหุ้น (Share capital) และกำไรสะสม (Retained earnings) ที่เราจะมาอธิบายให้ฟังในอนาคต

เมื่อเราเห็นภาพรวมของ Balance sheet กันไปแล้ว ต่อไปเราจะมาเจาะลึกแต่ละส่วนของงบให้เข้าใจถึงที่มาที่ไปกันอย่างละเอียด ซึ่ง Balance sheet มีความสำคัญในการวิเคราะห์ทั้ง ความสมบูรณ์ทางการเงิน, ความสามารถในการชำระหนี้, ตลอดจนการประเมินมูลค่าของบริษัท ดังนั้นจึงเป็นส่วนของงบการเงินที่ไม่สามารถมองข้ามไปได้

หลักการวิเคราะห์งบการเงิน: Balance Sheet