การวิเคราะห์การลงทุนในกองทุนรวม

การวิเคราะห์การลงทุนในกองทุนรวม [ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย]

หนังสือเล่มนี้เป็นหนึ่งในหนังสือของกลุ่มวิชาที่ 3: การวิเคราะห์หลักทรัพย์และการบริหารกลุ่มสินทรัพย์ลงทุนภายใต้หลักสูตร CISA ใหม่ระดับที่ 1 (หลักสูตรการวิเคราะห์และการจัดการลงทุนขั้นพื้นฐาน)

บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวม

กองทุนรวม (Mutual Fund) คือวิธีการที่ผู้ลงทุนหลาย ๆ คนนำเงินมาลงทุนร่วมกันจนทำให้เกิดเป็นกองทรัพย์สิน โดยมีผู้จัดการกองทุนทำหน้าที่นำเงินที่ลงทุนร่วมกันไปลงทุนในทรัพย์สินต่าง ๆ ตามนโยบายการลงทุนที่มีการบอกกล่าวล่วงหน้า

ผู้ลงทุนแต่ละคนจะได้รับตราสารทางการเงินที่เรียกว่า “หน่วยลงทุน” เพื่อเป็นหลักฐานการมีส่วนร่วมตามสัดส่วนการลงทุนในกองทรัพย์สินดังกล่าว

ผู้ที่สามารถจัดตั้งกองทุนรวมจะต้องเป็น “บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.)” ที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังประเภทจัดการกองทุนรวม และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต.

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนรวม (Net Asset Value: NAV) คือมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุนรวม รวมไปถึงสิทธิประโยชน์ที่กองทุนจะได้รับ หักออกด้วยหนี้สินและค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมในช่วงเวลาเดียวกัน

NAV จะมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละวันหรือแต่ละงวดที่มีการคำนวณขึ้น โดยขึ้นอยู่กับ

 1. การประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
 2. คุณภาพทรัพย์สินของกองทุนรวม
 3. ผลตอบแทนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริง
 4. หนี้สินและค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม
 5. จำนวนหน่วยลงทุนที่ขายและรับซื้อคืน
 6. การจ่ายเงินปันผล

ประโยชน์ของกองทุนรวม

 1. ระบบเศรษฐกิจ: ช่องทางรวบรวมเงินออมจากผู้ลงทุนแล้วนำไปกระจายแก่ธุรกิจหรือผู้ต้องการเงินทุน
 2. ตลาดการเงิน คือ
 • สร้างเสถียรภาพแก่ตลาดหุ้น
 • เป็นแหล่งเงินทุนแก่บริษัทจดทะเบียน
 • จุดดึงดูดผู้ลงทุนจากต่างประเทศ
 • เพิ่มตัวเลือกการลงทุน
 1. ผู้ลงทุน
 • ลงทุนหลากหลายโดยใช้เงินไม่มาก
 • มืออาชีพบริหารเงินแทนคุณ

ผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดการกองทุนรวม

 • ผู้ประกอบการกองทุนรวม: บลจ. และตัวแทนขาย
 • ผู้ลงทุน: บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
  •  ผู้ควบคุม ตรวจสอบและรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุน: สำนักงาน ก.ล.ต. ผู้ดูแลผลประโยชน์ นายทะเบียน ผู้สอบบัญชีกองทุน ผู้ชำระบัญชีกองทุนและสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ประเภทของกองทุนรวม

กองทุนรวมสามารถแบ่งออกเป็น 5 ประเภทคือ

 1. แบ่งตามการขายคืนหน่วยลงทุน

1.1 กองทุนปิด: ไม่รับซื้อหน่วยลงทุนก่อนครบอายุโครงการ

1.2 กองทุนเปิด: รับซื้อหน่วยลงทุนก่อนครบอายุโครงการ

 1. แบ่งตามนโยบายการลงทุน

2.1 กองทุนรวมตลาดเงิน: ลงทุนในเงินฝาก และตราสารหนี้ระยะสั้นที่มีคุณภาพทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งต้องไม่เป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิและอายุคงเหลือไม่เกิน 397 วันนับตั้งแต่วันที่ลงทุน

2.2 กองทุนรวมตราสารหนี้ แบ่งออกเป็น

 • กองทุนรวมตราสารหนี้ทั่วไป: ลงทุนตราสารหนี้หลายประเภท โดยไม่มีการกำหนดกรอบอายุตราสารหนี้ที่จะลงทุน
 • กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้น: อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้ในกองทุนรวมต้องไม่เกิน 1 ปี
 • กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว: อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้ในกองทุนรวมต้องไม่น้อยกว่า 1 ปี

2.3 กองทุนรวมผสม: ลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนทั้งแบบกำหนดและไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุน

2.4 กองทุนรวมตราสารทุน: ลงทุนในตราสารทุน เช่น หุ้นสามัญ, ใบสำคัญแสดงสุทธิในหุ้นสามัญ เป็นต้น อย่างน้อย 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมในรอบปีบัญชี

2.5 กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม: ลงทุนในตราสารทุนของกิจการที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจประเภทเดียวกัน หรือเน้นลงทุนเพียงบางอุตสาหกรรม เช่น พลังงานหรือการแพทย์ อย่างน้อย 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมในรอบปีบัญชี

2.6 กองทุนรวมสินทรัพย์ทางเลือก: ลงทุนในทรัพย์สินอื่น ๆ อย่างน้อย 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ได้แก่

 • กองทุนรวมสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น ทองคำ น้ำมัน สินค้าทางการเกษตร เป็นต้น
 • กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์: แสวงหาผลตอบแทนที่ต่อเนื่องสม่ำเสมอในรูปของค่าเช่าเป็นหลัก จ่ายปันผลอย่างน้อย 90% ของกำไรสุทธิเป็นรายปีหรือไตรมาส
 • กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์: คล้ายคลึงกับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ แต่มีความยืดหยุ่นกว่า จ่ายปันผลอย่างน้อย 90% ของกำไรสุทธิเป็นรายปีหรือไตรมาส
 • กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน: ลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐานอย่างน้อย 75% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
 1. แบ่งตามลักษณะพิเศษ

3.1 กองทุนรวมคุ้มครองเงินต้น: ลงทุนในทรัพย์สินที่มีความเสี่ยงต่ำเพื่อความปลอดภัยของเงินต้น

3.2 กองทุนรวมมีประกัน: บลจ. จัดให้มีสถาบันการเงินเป็นผู้ประกันเงินต้นหรือผลตอบแทน หรือทั้งเงินต้นและผลตอบแทน

3.3 กองทุนรวมเพื่อลงทุนต่างประเทศ: ลงทุนทรัพย์สินต่างประเทศเฉลี่ยอย่างน้อย 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมในรอบปี แบ่งออกเป็น

 • Feeder Fund: ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นเพียงกองเดียวที่เรียกว่า “Master Fund”
 • Fund of Funds: ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่น ๆ หลายกองที่มีนโยบายการลงทุนแบบเดียวกันหรือแตกต่างกัน

3.4 กองทุนรวมที่มีกำหนดอายุโครงการ: อายุโครงการหรือระยะเวลาการลงทุนที่แน่นอน เช่น 3 เดือน, 6 เดือน ส่วนใหญ่ไม่เกิน 1 ปี

3.5 กองทุนรวมทริกเกอร์: กองทุนปิดที่มีการตั้งเป้าหมายผลตอบแทนไว้อย่างชัดเจนตั้งแต่เริ่มต้นกองทุนรวม โดยจะปิดตัวทันทีเมื่อทำผลตอบแทนได้ตามเป้าหมายและขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

3.6 กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย: สำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่

3.7 กองทุนรวมดัชนี: จัดการลงทุนเลียนแบบหรือเหมือนกับดัชนีอ้างอิง เพื่อให้ได้ผลตอบแทนก่อนหักค่าบริหารจัดการและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ออกมาใกล้เคียงหรือเหมือนกับดัชนีอ้างอิงให้มากที่สุด

3.8 กองทุนรวม ETF: คล้ายกับกองทุนรวมดัชนี แต่หน่วยลงทุน ETF ซื้อขายบนตลาดหุ้น ไม่ผ่านบลจ. 

3.9 กองทุนรวมที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี แบ่งออกเป็น

 • กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF): ช่องทางลงทุนหรือออมเงินระยะยาวแบบสมัครใจเพื่อเตรียมเงินไว้ใช้ในยามเกษียณ โดยมีการให้สิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีเพื่อจูงใจให้ลงทุนระยะยาวและต่อเนื่อง
 • กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF): กองทุนรวมเพื่อการออมระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2567
 1. แบ่งตามความเสี่ยงเกี่ยวกับต่างประเทศ

4.1 กองทุนรวมที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ: ลงทุนในทรัพย์สินต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศอย่างน้อย 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมในรอบปี

4.2 กองทุนรวมที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในประเทศ และต่างประเทศ: ลงทุนในทรัพย์สินต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

5. แบ่งตามการจ่ายปันผล

5.1 จ่ายเงินปันผล: จ่ายปันผลตามระยะเวลาที่กำหนด

5.2 ไม่จ่ายเงินปันผล: ผู้ลงทุนขายหน่วยลงทุนเพื่อรับผลตอบแทน

5.3 ขายคืนอัตโนมัติ: จ่ายเงินคืนผ่านการขายหน่วยลงทุนคืนแบบอัตโนมัติ

ข้อดีของการลงทุนในกองทุนรวม

 1. มืออาชีพดูแลและตัดสินใจลงทุนแทน
 2. บริหารจัดการกองทุนรวมอย่างเป็นระบบ
 3. ลดความเสี่ยงด้วยการกระจายการลงทุน
 4. นโยบายการลงทุนหลากหลายให้เลือกลงทุน
 5. อำนวยความสะดวกในการลงทุน
 6. มีสภาพคล่องในการซื้อขายหน่วยลงทุน
 7. ได้รับประโยชน์ภาษี
 8. มีอำนาจในการต่อรอง
 9. มีกลไกปกป้องผู้ลงทุน

ข้อจำกัดของการลงทุนในกองทุนรวม

 1. ค่าธรรมเนียมต่อเนื่อง
 2. การลงทุนอาจจะไม่ยืดหยุ่น
 3. ข้อมูลที่ได้รับอาจไม่ทันสมัย

บทที่ 2 ผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุนรวม

ผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนในกองทุนรวม แบ่งออกเป็น

 1. กำไร/ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าหน่วยลงทุน
 2. ปันผล (เงินสดเท่านั้น)

ความเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุนรวม ประกอบด้วย

 1. ความเสี่ยงจำเพาะตามประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
 2. ความเสี่ยงด้านเครดิตของผู้ออกตราสารหนี้
 3. ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน
 4. ความเสี่ยงด้านการกระจุกตัวของการลงทุน
 5. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
 6. ความเสี่ยงจากการลงทุนต่อ
 7. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
 8. ความเสี่ยงจากการบริหารกองทุนของผู้จัดการกองทุน

กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงต่ำที่สุดคือกองทุนรวมตลาดเงินที่ลงทุนเฉพาะในประเทศ (ระดับความเสี่ยง 1) ขณะที่กองทุนรวมที่ลงทุนในทรัพย์สินทางเลือกมีความเสี่ยงสูงที่สุด (ระดับความเสี่ยง 8)

การประเมินความเสี่ยงของกองทุนรวมใช้

 1. ค่าสัมประสิทธิเบต้า: วัดความเสี่ยงที่มีอยู่ตลอดเวลาและไม่สามารถควบคุมได้ของกองทุนรวม
 2. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน: อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนรวมจะแตกต่างจากอัตราผลตอบแทนที่ได้รับจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมามากน้อยเพียงใด
 3. อัตราส่วนการกระจุกตัว: เงินส่วนใหญ่ถูกนำไปลงทุนในอะไรมากที่สุด
 4. Tracking Error: ค่าส่วนต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวม และอัตราผลตอบแทนของดัชนีชี้วัดที่ใช้เป็นเกณฑ์อ้างอิงมาตรฐาน

การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวม

 1. การวัดผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเกณฑ์อ้างอิงมาตรฐาน แบ่งออกเป็น
 • Absolute Basis: สร้างผลตอบแทนให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
 • Relative Basis: สร้างผลตอบแทนโดยเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผลตอบแทนของตลาดโดยรวม
 1. การวัดผลการดำเนินงานโดยเปรียบเทียบกับกองทุนรวมประเภทเดียวกัน
 2. การวัดผลการดำเนินงานโดยใช้มาตรวัดผลการดำเนินงาน
 • Sharpe Ratio: ผลตอบแทนต่อ 1 หน่วยความเสี่ยง (คุ้มไหมที่จะลงทุน)
 • Information Ratio: ความสามารถของกองทุนรวมในการสร้างผลตอบแทนที่เหนือกว่าเกณฑ์อ้างอิงมาตรฐานที่ปรับด้วยความเสี่ยง
 • Tracking Error

บทที่ 3 การวิเคราะห์และกลยุทธ์การลงทุนในกองทุนรวม

ปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์การลงทุนในกองทุนรวมมีดังต่อไปนี้

 1. ปัจจัยส่วนบุคคล
 • เป้าหมายการลงทุน: แบ่งออกเป็น
  • เป้าหมายระยะสั้น: ไม่เกิน 3 ปี
  • เป้าหมายระยะกลาง: 3 ปี แต่ไม่เกิน 7 ปี
  • เป้าหมายระยะยาว: 7 ปีขึ้นไป
 • วัตถุประสงค์การลงทุน
  • ต้องการเพิ่มมูลค่าของเงินลงทุน
  • ต้องการรายได้ประจำจากการลงทุน
  • ต้องการปกป้องเงินลงทุน
  • ต้องการผลตอบแทนรวม
 • ช่วงอายุผู้ลงทุน
  • วัยสะสม (20-40 ปี): รับความเสี่ยงได้สูง
  • วัยมั่นคง (41-60 ปี): รับความเสี่ยงได้ปานกลาง
  • วัยอุทิศ (60 ปีขึ้นไป): รับความเสี่ยงได้ต่ำ
 • ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้: พิจารณา 2 ปัจจัยหลัก
  • ความยินดีในการรับความเสี่ยง: ความกล้าได้กล้าเสียที่จะลงทุนมากน้อยแค่ไหน
 • ความสามารถในการรับความเสี่ยง: ความพร้อมในการยอมรับการสูญเสียหรือผลขาดทุนที่เกิดจากการลงทุนที่ผิดพลาดได้มากน้อยแค่ไหน

หากค่าใดค่าหนึ่งข้างต้นต่ำกว่า ให้ถือว่าค่าที่ต่ำกว่าเป็นระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของผู้ลงทุน

 • ข้อจำกัดในการลงทุนของผู้ลงทุน ประกอบด้วย
  • สภาพคล่อง
  • ระยะเวลาการลงทุน
  • ข้อพิจารณาทางด้านภาษี
  • กฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
  • ความต้องการพิเศษ
 1. ปัจจัยเกี่ยวกับกองทุนรวม
 • นโยบายการลงทุน: กรอบการลงทุนของผู้จัดการกองทุน
 • ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม: พิจารณาผลการดำเนินงานย้อนหลังเพื่อดูความสม่ำเสมอของผลการดำเนินงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
 • ความเสี่ยงของกองทุนรวม: กองทุนรวมแต่ละแบบมีความเสี่ยงแตกต่างกัน ซึ่งสามารถดูในหนังสือชี้ชวน
 • ค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม: ค่าธรรมเนียมยิ่งสูง ผลตอบแทนที่จะได้รับในระยะยาวจะยิ่งลดลง
 • สไตล์การลงทุนของผู้จัดการกองทุน
  • Active Style กับ Passive Style
   • Active Style: การลงทุนเชิงรุกที่ผู้จัดการกองทุนกำหนดการลงทุนเอง
   • Passive Style: การลงทุนเชิงรับที่ผู้จัดการกองทุนต้องการให้ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นไปตามตลาด
 • Value Style กับ Growth Style
 • มูลค่าตลาด
  • Value Style: การลงทุนเชิงรุกที่เน้นการลงทุนระยะยาวในทรัพย์สินที่มีปัจจัยพื้นฐานดี ให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอ มีการเติบโตไม่สูงมากและมีราคาต่ำกว่าที่ควรจะเป็น
 • Growth Style: สไตล์การลงทุนเชิงรุกในสินทรัพย์ที่ออกโดยกิจการที่มีแนวโน้มการเติบโตทั้งยอดขาย และกำไรสุทธิสูงกว่ากิจการอื่น ๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกันโดยเฉลี่ย
 • มูลค่าตลาด: จัดสรรเงินลงทุนโดยถ่วงน้ำหนักการลงทุนในมูลค่าตลาดโดยรวมของหลักทรัพย์ที่จดทะเบียน
 1. ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมการลงทุน: การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมการลงทุนส่งผลกระทบต่อการลงทุนทั้งในด้านประเภททรัพย์สินที่ลงทุน ภูมิภาคหรือประเทศที่ลงทุน ประเภทอุตสาหกรรมที่ลงทุน ตลอดจนสัดส่วนการลงทุนในทรัพย์สินแต่ละประเภท

แนวทางการวิเคราะห์ประกอบการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม

 • ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุนรวม
 • บลจ. และผู้จัดการกองทุน
 • ระดับผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนรวม
 • ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม
 • สภาพคล่องในการซื้อขายของกองทุนรวม
 • อายุและขนาดของกองทุนรวม

กลยุทธ์การลงทุนในกองทุนรวม ประกอบด้วย

 1. จับจังหวะการลงทุน: หาจังหวะเวลาที่เหมาะสมและดีที่สุดที่จะซื้อหรือขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
 2. ถัวเฉลี่ยต้นทุน: ทยอยซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสะสมอย่างสม่ำเสมอด้วยเงินจำนวนเท่ากันในช่วงเวลาที่กำหนด เช่น ทุกเดือน
 3. Value Averaging (VA): คล้ายคลึงกับถัวเฉลี่ยต้นทุน แตกต่างกันตรงที่จำนวนเงินลงทุนจะผันแปรตามมูลค่าของพอร์ตการลงทุนที่กำหนดในแต่ละงวด
 4. ผสมผสาน: ผสมผสานระหว่างกลยุทธ์จับจังหวะลงทุนกับถัวเฉลี่ยลงทุน

แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวม: หนังสือชี้ชวน ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ส่วน

 1. ส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ: ข้อมูลพื้นฐานเพื่อให้ผู้ลงทุนทราบสาระสำคัญของกองทุนรวม
 2. ส่วนสรุปข้อมูลโครงการ: แจกแจงรายละเอียดทั้งหมดของกองทุนรวม
 3. ส่วนรับรองความถูกต้องครบถ้วน: เตือนให้ทราบความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุน

บทที่ 4 การลงทุนในกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงและ/หรือมีความซับซ้อน

กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงและ/หรือมีความซับซ้อนมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

 • กองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงสูงเกินกว่า 60% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ่งได้แก่
  • ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้หรือ
  • ตราสารหนี้ไม่มีอันดับความน่าเชื่อ
 • กองทุนรวมที่มีการจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนผันแปรตามสูตรการคำนวณ ยากต่อการทำความเข้าใจหรือแบบซับซ้อน
 • กองทุนรวมที่มีมูลค่าการลงทุนสุทธิในสินค้าโภคภัณฑ์ผ่านการลงทุนในตราสาร หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ให้ผลตอบแทนอ้างอิงกับสินค้าโภคภัณฑ์
 • กองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนที่ไม่จำกัดอัตราส่วนการลงทุน ซึ่งเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ
 • กองทุนรวมที่มีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงแบบซับซ้อน

คุณสามารถสั่งซื้อหนังสือได้ที่นี่ [คลิ๊ก]

บทความนี้เป็นแค่สรุปหนังสือ หากคุณต้องการอ่านฉบับเต็ม คุณสามารถสั่งซื้อที่ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์